Държавен вестник бр.66 от 28.08.2012 г.

Държавен вестник, брой 66 от 28.08.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 23 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдиетоза 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.

Министерство на здравеопазването

СПОРАЗУМЕНИЕ между страните членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на Секретариата на Здравна-та мрежа на Югоизточна Европа
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 7 от 5.03.2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация
НАРЕДБА № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
НАРЕДБА № 10 от 30.03.2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
НАРЕДБА № 22 от 3.05.2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
НАРЕДБА № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
НАРЕДБА № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОРАЗУМЕНИЕ за услуги за обмен на Eвропейска база данни за корабите/корпусите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14.07.2012 г. за категоризация на общините и населените места в Република България
ЗАПОВЕД № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. за утвърждаване на категоризацията на общините и на населените места в Република България

 

Вашият коментар