Държавен вестник бр.60 от 07.08.2012 г.

Държавен вестник, брой 60 от 07.08.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Наказателен кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН кодекс
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – регионално и общинско водоснабдяване“
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
ЗАКОН за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за независимия финансов одит
ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за горите
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за движението по пътищата

Президент на републиката

УКАЗ № 287 за назначаване на Мая Крумова Христова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан
УКАЗ № 288 за назначаване на Светослав Иванов Спасов за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 30 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление №
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от Въоръжените сили на Република България
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
НАРЕДБА за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
НАРЕДБА за военния отчет на техниката от националното стопанство
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
НАРЕДБА за специално ползване на пътищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 30 юли 2012 г. за приемане на Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на РепубликаБългария
НАРЕДБА за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ТАРИФА за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 31 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Малин Делчев Илиев, починал вследствие на взрива пред офиса на „Eвророма“ в Сандански
РЕШЕНИЕ № 650 от 30 юли 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21 – реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабели и тт-кабели и изграждане на пътен вариант на път IV-18017 при км 12+000 с. Големо Бучино“, на територията на областите София и Перник
РЕШЕНИЕ № 651 от 30 юли 2012 г. за предоставяне на концесия за добивна подземни богатства – строителни материали, от находище „Бинкос“,община Сливен, област Сливен, на „Бин-дер“ – АД, Сливен

Министерство на правосъдието

КОНВЕНЦИЯ за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
КОНВЕНЦИЯ за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители
НАРЕДБА № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
НАРЕДБА № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции
НАРЕДБА № 26 от 2009 г. за финансовите институции

 

Вашият коментар