ВАС определи опитите за застрояване на Иракли като незаконни

С решение от 6 юли се потвърждава решението на Бургаския административен съд от септември миналата година, с което издаденото на „Суис пропъртис“ ЕООД разрешение за строеж в защитената местност е обявено за незаконно.

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 9887
София, 06.07.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и дванадесета година в състав:

Съдебното производство по глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е образувано по касационна жалба от „Суис Пропърти“ ЕООД от гр. София чрез законния му представител Стоян Захариев против Решение № 1186/08.09.2011 г. по адм. дело 51/09 г на Административния съд – Бургас, с което е отменено като незаконосъобразно Решение № БС-231-ОС/19.12.2008 г. на директора на РИОСВ – Бургас, по оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Сграда с апартаменти за туристическо ползване и КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище“ в поземлен имот № 27454.23.72, местност Кладери, землище на с. Емона, община Несебър, с възложител „Суис Пропъртис“ ЕООД, с искане да се отмени като неправилно поради допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила, противоречието му с материалния закон и като необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Касаторът, редовно призован, не се представлява, но в писмени бележки адвокат Милена Стоянова – пълномощник на управителя, поддържа жалбата на изложените в нея основания.
Ответникът – директорът на РИОСВ – Бургас, не се явява и не се представлява.
Ответникът – ВВФ Световен фонд за дивата природа – Дунавско-Кърпатска програма България, редовно призован, се представлява от адвокат Коджабашев, който оспорва основателността на касационната жалба.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е просрочена, тъй като е постъпила в съда на 03.10.2011 г., а по същество неоснователна и предлага на съда да прекрати производството или да остави в сила обжалваното решение като правилно и законосъобразно.
Върховният административен съд, трето отделение, като извърши на основание чл. 218 от АПК проверка на обжалваното решение, анализ на представените по делото писмени доказателства и като съобрази правните доводи на страните намира, че касационната жалба е допустима като подадена от активно легитимирана страна, в законния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК (съобщението за обжалваното решение е получено на 16.09.2011 г., а касационната жалба е подадена по пощата с пощенско клеймо на плика с дата 30.09.2011 г.), против съдебен акт, подлежащ на обжалване и разгледана по същество, е основателна.
Неоснователно е твърдението на касатора, че при постановяването на обжалваното решение съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила – отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК.
Административният съд е провел съдебно производство, в което са били спазени всички процесуални разпоредби на АПК и ГПК, като на страните са били давани указания в рамките на позволеното от закона и са били уважени всичките им искания за събиране на доказателства.
Съдът е назначил и изслушал единична и тройна експертиза, дал е възможност на страните да се запознаят със заключенията на вещите лица и е изслушал същите в открити съдебни заседания,в които е дал пълна възможност за въпроси с цел изясняване на обективната истина.
Съдът е дал обоснован отговор за неуважаването на искането на касатора за отвод на вещото лице доктор Николай Цанков, който се споделя и от настоящата инстанция, тъй като този специалист с нищо не е дал основание за съмнение в неговата безпристрастност.
Следователно, като неоснователна за направените доводи за допуснати от съда нарушения на съдопроизводствените правила, касационната жалба следва да се отхвърли на това основание.
Неоснователно е и твърдението на касатора, че при постановяване на съдебното решение съдът е допуснал нарушение на материалния закон – отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК.
Като е извършил пълен и обстоен анализ на събраните по делото писмени доказателства и изслушаните експертизи, съдът е дал обоснован и задълбочен отговор на спорните въпроси, а именно – осъществяването на инвестиционното намерение съвместимо ли е с предмета и целите на защитените зони и доколко с реализирането му би се позволило възстановяването на унищожените местообитания и на първоначалния благоприятен статус на разпространение и популация на видовете от изследваната флора и фауна.
Съдът правилно е приел, че при постановяването на оспорения административен акт компетентния орган не се е съобразил с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Така например обосновано и в съответствие с доказателствата по делото съдът е приел, че в обжалваното решение са възпроизведени единствено обобщени изводи от доклада за оценка степента на въздействие, а не е събрана информация относно засегнатите от реализиране на инвестиционното предложение местообитания. Съдът правилно е преценил, като е взел предвид заключенията на изслушаните експертизи,че в административния акт не е разгледан кумулативния ефект от реализирането на следващите етапи от това инвестиционно предложение.
Позовавайки се на заключението на единичната експертиза, потвърдено от заключението и на тройната експертиза, административният съд логично е приел за установено, че при осъществяване на инвестиционното намерение засегнатия процент на унищоженото местообитание 91 FO ще бъде около 16,83 %, на вида видра Lutra Lutra – 22,3 %,а на обикновената блатна костенурка Emus orbicularis – 10 % от речните участъци и 12 % от сухоземните. При тази фактическа обстановка съдът е стигнал до верният правен извод, че решението на административния орган за съгласуване на инвестиционно предложение „Изграждане на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище в поземлен имот № 27454.23.72, м. Кладери, землище на с. Емона, община Несебър“ с възложител „Суис Пропъртис“ ЕООД е незаконосъобразно е го е отмели като такова.
Следователно, касационната жалба е неоснователна и за това наведено основание за отмяна, поради което следва обжалваното решение да се остави в сила като обосновано и законосъобразно.
По изложените съображения и на основание чл. 221 от АПК, Върховният административен съд – трето отделение,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1186/08.09.2011 г. по адм. дело № 51/09 г на Административния съд – Бургас.
Решението не подлежи на обжалване.

 

Вашият коментар