Държавен вестник бр.58 от 31.07.2012 г.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

1.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация нов  

3

1.1. ЗАКОН за защита от дискриминация изм. и доп.   

3

1.2. КОДЕКС за социално осигуряване изм.  В сила от 01.08.2012 г.

3

Президент на републиката

2.

УКАЗ № 282 за награждаване на Петър Петров с орден „За храброст“ първа степен нов  

4

3.

УКАЗ № 284 за награждаване на г-жа Таря Лайтиайнен – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен нов  

4

Министерски съвет

4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Мустафа Ахмед Кисьов, починал при атентата на летище Сарафово в Бургас на 18 юли 2012 г. ново  

4

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 23 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Петър Христов Тодоров и на Христо Стефанов Стефанов, починали при спасяване от удавяне на деца край с. Синеморец ново  

5

6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 26 юли 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет ново В сила от 31.08.2012 г.

5

6.1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изм.  В сила от 31.08.2012 г.

5

6.2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по геодезия, картография и кадастър изм.  В сила от 31.08.2012 г.

5

6.3. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол изм.  В сила от 31.08.2012 г.

5

7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 26 юли 2012 г. за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2000 г. ново В сила от 31.08.2012 г.

5

7.1. ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча доп.  В сила от 31.08.2012 г.

5

7.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча и на Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча изм.  В сила от 31.08.2012 г.

6

8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г. ново В сила от 31.08.2012 г.

6

8.1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на физическото възпитание и спорта изм. и доп.  В сила от 31.08.2012 г.

6

9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ново В сила от 08.08.2012 г.

8

9.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика изм.  В сила от 08.08.2012 г.

8

9.2. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика изм. и доп.  В сила от 08.08.2012 г.

8

9.3. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта изм. и доп.  В сила от 08.08.2012 г.

8

9.4. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане изм. и доп.  В сила от 08.08.2012 г.

8

9.5. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ изм. и доп.  В сила от 08.08.2012 г.

11

9.6. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето изм.  В сила от 08.08.2012 г.

13

9.7. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания изм.  В сила от 08.08.2012 г.

13

10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областите София и Перник ново  

13

10.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на Министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областите София и Перник изм. и доп.   

13

11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 26 юли 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Администрацията на президента за 2012 г. ново В сила от 31.07.2012 г.

14

12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ново В сила от 01.08.2012 г.

14

12.1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите изм. и доп.  В сила от 01.08.2012 г.

14

12.2. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България изм.  В сила от 01.08.2012 г.

15

12.3. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция изм.  В сила от 01.08.2012 г.

15

12.4. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ изм.  В сила от 01.08.2012 г.

15

13.

РЕШЕНИЕ № 631 от 24 юли 2012 г. за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ „Бухтата“, разположена в Българския Черноморски шелф, залива Вромос ново  

16

14.

РЕШЕНИЕ № 635 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище ново  

16

15.

РЕШЕНИЕ № 636 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище ново  

17

16.

РЕШЕНИЕ № 637 от 26 юли 2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище ново  

17

17.

РЕШЕНИЕ № 638 от 26 юли 2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище ново  

17

18.

РЕШЕНИЕ № 639 от 26 юли 2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище ново  

17

19.

РЕШЕНИЕ № 640 от 26 юли 2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище ново  

17

20.

РЕШЕНИЕ № 641 от 26 юли 2012 г. за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище ново  

18

21.

РЕШЕНИЕ № 649 от 26 юли 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море ново  

18

Министерство на околната среда и водите

22.

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции нов В сила от 01.08.2012 г.

19

22.1. ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции изм. и доп.  В сила от 01.08.2012 г.

19

23.

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите нов В сила от 01.08.2012 г.

22

23.1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите изм. и доп.  В сила от 01.08.2012 г.

22

Министерство на отбраната

24.

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комендантство – МО нов В сила от 01.08.2012 г.

23

24.1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комендантство – МО изм. и доп.  В сила от 01.08.2012 г.

23

25.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия нова В сила от 01.07.2012 г.

25

25.1. НАРЕДБА № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия изм. и доп.  В сила от 01.07.2012 г.

25

Министерство на вътрешните работи Държавна агенция „Национална сигурност“ Държавна комисия по сигурността на информацията

26.

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1107 от 1 юни 2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по Закона за българските лични документи нова  

37

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

27.

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен съд – Велико Търново, за 2012 г. нов

54

28.

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2012 г. ново  

93

Вашият коментар