Държавен вестник бр. 57 от 27.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 57 от 27.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото

Президент на републиката

УКАЗ № 269 за награждаване посмъртно на Димитър Иванов Ламбов с орден „За храброст“ първа степен
УКАЗ № 270 за награждаване посмъртно на Иван Димитров Божанов с орден „За храброст“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 20 юли 2012 г. за изменение на Постановление № 96 на Министерския съвет от 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на Министерския съвет от 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от Агенцията по вписванията за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижимите имоти в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 20 юли 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
РЕШЕНИЕ № 604 от 13 юли 2012 г. за приеманe на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
РЕШЕНИЕ № 616 от 18 юли 2012 г. за признаване на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 619 от 19 юли 2012 г. за отчуждаване на част от имот частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път II – Софийски околовръстен път – южна дъга“, участък „Симеоновско шосе“ – бул. България от км 44+720 до км 45+220″ на територията на гр. София, район „Витоша“,Столична община
РЕШЕНИЕ № 629 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище „Ерковище“ – участъци „Вриза“ и „Бистрица“, с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, на ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова“ – с. Плетена, община Сатовча

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА № Iз-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
НАРЕДБА № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
НАРЕДБА № 48 от 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 47 от 11 юли 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за морските пристанища на Република България

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1929-НС от 23 юли 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен район – Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Димитър Иванов Аврамов

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 58 от 12.07.2012 г. на БНБ за пускане в обращение на златна възпоменателна монета „Св. Петка Българска“ от серията „Българска иконография“ с номинал 100 лева
РЕШЕНИЕ № 59 от 12.07.2012 г. на БНБ за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване „Момче и вятър“ от серията „Български народни приказки“ с номинал 5 лева

 

Вашият коментар