Държавен вестник бр.55 от 20.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 55 от 20.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател

Президент на републиката

УКАЗ № 272 за назначаване на Ивайло Стефанов Савов за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 273 за назначаване на Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 274 за назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
УКАЗ № 275 за назначаване на Лало Пацев Каменов за член на Комисията за защита от дискриминация

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 13 юли 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2003 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 16 юли 2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
РЕШЕНИЕ № 591 от 12 юли 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна 2″ (Маяк)“ на територията на област Добрич

Министерство на образованието, младежта и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни
НАРЕДБА № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
НАРЕДБА № 2 от 2008 г. за схема на Общността за управление по околна среда и одитиране
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировка
НАРЕДБА № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировка

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-5 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества

 

Вашият коментар