Държавен вестник бр.54 от 24.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 56 от 24.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за защита на потребителите
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
ЗАКОН за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
ДЕКЛАРАЦИЯ на Народното събрание на Република България по повод на терористичния акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 263 за назначаване на Боряна Иванова Симеонова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко
УКАЗ № 265 за награждаване на проф. Иван Христов Лалов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 266 за награждаване на Димитър Георгиев Коруджиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 268 за награждаване на г-жа Тове Скарстейн – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 276 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 17 юли 2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната финансова корпорация

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик и злоупотребата с упойващи и психотропни вещества и други тежки престъпления

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Висшия медицински съвет
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-228 от 12.12.2003 г. за утвърждаване на класификации на разходите по функции

 

Вашият коментар