Държавен вестник бр. 52 от 10.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 52 от 10.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз

Президент на републиката

УКАЗ № 245 за награждаване на Сийка Тодорова Барбулова с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 246 за награждаване на Стоянка Ненкова Груйчева с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 29 юни 2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 29 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 2 юли 2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 2 юли 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 3 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912 – 1913 г.) през 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 538 от 29 юни 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Път I-5 (E 85), участък „Кърджали – Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – изместване на елементи на техническата инфраструктура“ на територията на област Кърджали
РЕШЕНИЕ № 545 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Златна Панега“, участък „Изток“, разположено в землището на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, на „Златна Панега Цимент“ – АД, с. Златна Панега

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността, организацията на работа и числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
НАРЕДБА № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-2 от 2 юли 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му

 

Вашият коментар