Държавен вестник бр.50 от 3.07.2012 г.

Държавен вестник, брой 50 от 03.07.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
ЗАКОН за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за Конституционен съд
РЕШЕНИЕ за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

Президент на републиката

УКАЗ № 236 за назначаване на Катя Илиева Делева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка
УКАЗ № 238 за награждаване на г-н Чан Ван Тхин – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 239 за награждаване на г-жа Даниела Баришич – извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 25 юни 2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на програмата за национална туристическа реклама и на дейностите по извеждане на първи и втори блок на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 25 юни 2012 г. за приемане на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 25 юни 2012 г. за изменение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за административното обслужване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 25 юни 2012 г. за изменение на Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 26 юни 2012 г. за приемане на Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
НОРМАТИВИ за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
РЕШЕНИЕ № 526 от 26 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Краварника“, община Угърчин, област Ловеч, на „Техсел“ – ООД, София

Министерство на здравеопазването

ИЗМЕНЕНИЕ на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВОотносно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 29 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

 

Вашият коментар