Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса

Парламентът определи лицата, които ще плащат продуктова такса с цел ограничаване на отпадъците. Това стана с приемане на второ четене на законопроекта за управление на отпадъците. Продуктова такса в размер и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, се заплаща от лицата, пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, които не изпълняват задължения и цели по реда за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците съгласно този закон.

 

Лицата, които пускат на пазара на територията на България полимерни торбички, заплащат продуктова такса за полимерни торбички по ред и в размер, определени с наредба, решиха още депутатите. Министърът на околната среда и водите определя със заповед лицата, които не заплащат продуктова такса.

Дължимите суми за продуктова такса, определени с влязла в сила заповед, се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Министърът на околната среда и водите има задължение да разработи и внесе в Министерския съвет програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която е неразделна част от Националния план за управление на отпадъците.

В закона беше записано, че разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител на отпадъците или настоящия, или предишния притежател на отпадъците; както и на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в случаите, определени с този закон. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

Вашият коментар