Държавен вестник бр.49 от 29.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 49 от 29.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Гражданския процесуален кодекс
ЗАКОН за частните съдебни изпълнители

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.
КОДЕКС на труда

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 25 юни 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 на Министерския съвет от 1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на страната и за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
ПРАВИЛНИК за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 на Министерския съвет от 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на Министерския съвет от 2008 г. за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги
УСТРОЙСТВЕН правилник на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН правилник на Министерството на външните работи
УСТРОЙСТВЕН правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
НАРЕДБА за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
НАРЕДБА за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника
Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА № 2 от 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
НАРЕДБА за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 на Министерския съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
НАРЕДБА № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
НАРЕДБА № 24 от 2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“
НАРЕДБА № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-14-126 от 28.07.2003 г. за откриване от учебната 2003/2004 г. на Частен професионален колеж „Иком интелект“ – София

 

Вашият коментар