Държавен вестник бр.47 от 22.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 47 от 22.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за устройство на територията
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България
РЕШЕНИЕ на НС от 18.01.2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 234 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLI Народно събрание на 13 юни 2012 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 14 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие, приет с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита от домашно насилие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия
НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“
НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“
НАРЕДБА за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работата на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 15 юни 2012 г. за изменение на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г.
НАРЕДБА за представителите по индустриална собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 15 юни 2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
РЕШЕНИЕ № 488 от 15 юни 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ВЕЦ „Девин“ – ВЕЦ „Цанков камък“, подобект „ВЛ 20 kV „Лясково – Михалково“ на територията на община Девин, област Смолян
РЕШЕНИЕ № 498 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък, от находище „Лисия“, разположено в землището на с. Богьовци, община Костинброд, Софийска област
РЕШЕНИЕ № 499 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Врачански варовик“, участъци „Централен“, „Запад“ и „Изток“, община Роман, област Враца, на „Садас“ ООД, София

Министерство на образованието, младежта и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 1368 от 31 май 2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
ПРАВИЛА за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 1375 от 31 май 2012 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства
СПИСЪК на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи
ЗАПОВЕД № Iз-1101 от 31 май 2012 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение
ЗАПОВЕД № Iз-461 от 6.03.2012 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР

 

Вашият коментар