Държавен вестник бр.45 от 15.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 45 от 15.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за публично-частното партньорство
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за общинския дълг
ЗАКОН за устройство на територията
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Президент на Републиката

УКАЗ № 210 за освобождаване на бригаден генерал Стоян Петров Томчев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и от военна служба

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 7.06.2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 на МС от 7.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Пламен Петков, починал при спасяване от удавяне на 5-годишно дете във Великобритания
РЕШЕНИЕ № 455 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение „Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 456 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 457 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение „Българска асоциация Диабет“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 458 на МС от 7.06.2012 г. за признаване на сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Инструкция № И-1 от 2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Вашият коментар