Държавен вестник бр.44 от 12.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 44 от 12.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за чужденците в Република България
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ на НС от 4.09.2009 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 1 юни 2012 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 440 от 1 юни 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, коридори IV и IХ“, Фаза 1: Крумово – Първомай от км 164+575 до км 202+300

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

РЕГИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 9 от 5 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични мерки“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 14 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични мерки“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 5 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
НАРЕДБА № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив