Държавен вестник бр.42 от 5.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 42 от 05.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България“ – ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко
ЗАКОН за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
ЗАКОН за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
ДЕКЛАРАЦИЯ относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа

Президент на републиката

УКАЗ № 202 за награждаване на проф. д-р Елка Георгиева Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 203 за награждаване на Янка Анастасова Василева-Рупкина с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 204 за награждаване на Адела Тодорова Пеева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 205 за награждаване на проф. Венец Василев Димитров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 206 за награждаване на Александър Цветанов Дяков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 207 за награждаване на Иван Костадинов Варимезов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 208 за награждаване на проф. д-р Илия Любенов Попилиев с медал „За заслуга“
УКАЗ № 209 за назначаване на Мария Илиева Стоянова за член на Съвета за електронни медии

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 29 май 2012 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 29 май 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните
НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 29 май 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА за регулиране на цените на електрическата енергия
РЕШЕНИЕ № 421 от 29 май 2012 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ „Бобов дол“ – подстанция „Самоков“, подобект „ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – подстанция „Сапарева баня“, на територията на община Дупница, област Кюстендил
РЕШЕНИЕ № 422 от 29 май 2012 г.за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизира-не на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград
РЕШЕНИЕ № 427 от 29 май 2012 г.за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линей- на техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград“, на територията на област Стара Загора и област Хасково

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 – 2014 г.

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

УСТРОЙСТВЕН правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
УСТРОЙСТВЕН правилник на Горска семеконтролна станция гр. София

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1865-НС от 31 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Деветнадесети многомандатен изборен район – Русе, Добрин Ненов Данев от листата на Коалиция за България на мястото на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар