Държавен вестник бр.41 от 1.06.2012 г.

Държавен вестник, брой 41 от 01.06.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за финансов надзор
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 193 за освобождаване на генерал-лейтенант Димитър Радославов Димитров от длъжността началник на Националната служба за охрана и от военна служба
УКАЗ № 194 за назначаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков за временно изпълняващ длъжността началник на Националната служба за охрана до назначаването на титуляр за срок не по-дълъг от една година
УКАЗ № 195 за назначаване на Кети Методиева Маркова за съдия в Конституционния съд на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 28 май 2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 28 май 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 28 май 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 18 май 2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба
НАРЕДБА № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
НАРЕДБА № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 1860-МИ от 23 май 2012 г. за допускане на поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 1519-МИ от 9.12.2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11.03.2012 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 38 на БНБ от 15 май 2012 г. за пускане в обращение считано от 11 юни 2012 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „250 години История славянобългарска“

 

Вашият коментар