Заключение на Генералния Адвокат за обезщетение при закъснели полети

Генералният адвокат г-н Bot предлага на Съда в Люксембург да потвърди, че пътниците на закъснели полети могат да имат право на обезщетение
Ако достигнат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след предвиденото, те могат да поискат обезщетение с фиксиран размер от авиокомпанията.

 

Правото на Съюза предвижда, че при отмяна на полет пътниците могат да получат обезщетение в размер между 250 и 600 EUR. За сметка на това не е изрично предвидено, че пътниците на закъснели полети също се ползват от подобно право.

По делото Sturgeon (Решение от 19 ноември 2009 г.) Съдът приема, че що се отнася до правото на обезщетение пътниците на закъснели полети могат да бъдат приравнени на пътниците на отменени полети. При това положение ако достигнат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след предварително планираното от въздушния превозвач време за пристигане по разписание, тези пътници могат да поискат обезщетение с фиксиран размер от авиокомпанията, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства.

Amtsgericht Köln (районен съд, Кьолн, Германия) и High Court of Justice (Върховен съд, Обединено кралство) питат Съда дали потвърждава тълкуването на правото на Съюза, което е дал по дело Sturgeon. В рамките на първото дело (C-581/10) германската юрисдикция е сезирана със спор, възникнал между пътници и компанията Lufthansa поради закъснение на техния полет с повече от 24 часа от предварително планираното време за пристигане по разписание. В рамките на второто дело (C-629/10) TUI Travel, British Airways, easyJet Airline, както и International Air Transport Association (международна асоциация за въздушен транспорт – IATA) сезират правораздавателните органи на Обединеното кралство вследствие на отказ на Civil Aviation Authority (агенция за гражданско въздухоплаване) да тълкува разпоредбите на Съюза като освобождаващи авиокомпаниите от тяхното задължение за обезщетяване на пътниците при закъснение.

В заключението си генералният адвокат г-н Yves Bot разглежда самия принцип на обезщетяване на пътника, ползващ въздушен транспорт, чийто полет е закъснял най-малко с три часа. Той счита, че авиокомпаниите не са представили никакво ново обстоятелство, което може да постави под въпрос тълкуването на правото на Съюза, дадено от Съда по делото Sturgeon. При това положение няма никаква причина Съдът да променя своето тълкуване. Последното е основано по-конкретно на самата цел на европейската правна уредба, която се състои в това да се гарантира високо равнище на защита на пътниците, ползващи въздушния транспорт, независимо дали те се намират в положение на отказан достъп на борда, отмяна или закъснение на полет, тъй като във всички тези случаи им е причинено сходно по естеството си сериозно безпокойство и неудобство във връзка с въздушния транспорт.

Това тълкуване е съобразено и с принципа на равно третиране, който не позволява пътниците да бъдат третирани по различен начин в зависимост от това дали техният полет е отменен или закъснял, доколкото те претърпяват аналогична вреда, състояща се в загуба на време, и в този смисъл се намират в сходно положение за целите на прилагането на правото на обезщетение.

Генералният адвокат предлага на Съда да отговори, че пътниците на закъснели полети могат да се позовават на правото на обезщетение, когато поради такива полети те претърпяват загуба на време, равна на или по-голяма от три часа, тоест когато достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след предварително планираното от въздушния превозвач време за пристигане по разписание.

Освен това генералният адвокат счита, че правото на Съюза е съобразено с принципа на пропорционалност. Според него обезщетяването на пътниците на закъснели полети не води до произволно и прекомерно тежко за въздушните превозвачи финансово задължение, по-конкретно доколкото закъснения от повече от три часа, даващи право на това обезщетение, явно не се случват често. В допълнение към това авиокомпаниите не са длъжни да заплатят обезщетение, ако могат да докажат, че отмяната или голямото закъснение са причинени от извънредни обстоятелства.

Генералният адвокат отбелязва, че правото на Съюза е съобразено също с Конвенцията от Монреал3 и с принципа на правната сигурност, който изисква пътниците и въздушните превозвачи да познават с точност съответния обхват на своите права и задължения.

Накрая, генералният адвокат разглежда исканията на някои авиокомпании Съдът да ограничи последиците във времето на решението, което следва да бъде постановено. Те не желаят даденото от Съда тълкуване да може да бъде изтъкнато за обосноваване на искания на пътници за обезщетяване, подадени преди датата на постановяване на решението по настоящите дела, освен по отношение на пътниците, които към тази дата вече са предявили иск.

Г-н Bot напомня, че по принцип решенията на Съда се прилагат към правоотношения, възникнали и установени преди решението по искането за тълкуване. Генералният адвокат уточнява, че в Решение по дело Sturgeon Съдът вече е имал повод да се произнесе по въпроса за обезщетяването на пътниците на закъснели полети и че той не е ограничил във времето неговото действие. Като последица от това не следва да се ограничава във времето действието на решението, което ще бъде постановено по настоящите дела.
 

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №°63/12
Люксембург,15 май 2012 г.

Заключение на генералния адвокат по съединени дела
C-581/10 Ermeka Nelson и др./Deutsche Lufthansa AG
и C-629/10 TUI Travel plc. и др./Civil Aviation Authority

 

Пълният текст на решението на английски език може да откриете Тук

Вашият коментар