Омбудсманът изпрати становище до СОС относно режима на паркиране в столицата

Във връзка с множество жалби на граждани, свързани с режима на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) на територията на София, националният омбудсман изпрати до председателя на Столичния общински съвет (СОС) свое становище.

 

 

С решение от 22.03.2012 г. СОС е приел изменения и допълнения на действащата Наредба за организация на движението на територията на Столична община, като промените влизат в сила от 1.09.2012 г. С решението е приет Раздел 2. „Режим на платено паркиране на ППС”, в който са регламентирани зоните за паркиране и режимът на локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране.

В становището си омбудсманът констатира, че в момента и до влизането в сила на промените, гражданите, живеещи на територията на действащата обособена „Синя зона”, са лишени от ред, по който да ползват преференциално паркиране пред своите домове. „Липсващата повече от две години процедура за паркиране пред жилищните имоти на гражданите в центъра на столицата ги поставя в неравноправна позиция спрямо всички останали граждани, живеещи по постоянен или настоящ адрес в други части на града” – пише Константин Пенчев.

Той анализира и текстовете, които ще влязат в сила от 1 септември 2012 г. Според чл. 50а, ал. 3 правото на локално платено паркиране за собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, се установява с надлежно издаден винетен стикер, като той се издава след заплащане еднократно от лицето – носител на правото на локално платено паркиране, на цена на услугата за една година в размер, определен с решение на СОС. Омбудсманът е категоричен, че с приетия ред за ползване на преференциално паркиране Столичната община не създава предпоставки за реалното ползване на предвидената услуга. В становището пише: „Гражданите нямат осигурени места за паркиране на своите ППС по постоянен адрес нито в часовия период на действие на „Синята зона”, нито след неговото приключване.

По този начин заплащането на едногодишна такса за услуга, чието ползване не е гарантирано, придобива характера на данъчно облагане от страна на общинската администрация, а това придава незаконосъобразност на нормата. Омбудсманът припомня решението на Конституционния съд по к. д. № 26/96 г. Съдът приема, че съгласно разпоредбата на чл. 84, т. 3 от Конституцията установяването на данъците и определянето на техния размер е изключително правомощие на Народното събрание, а данъкът е публично вземане на държавата, което се установява едностранно от нея, но само със закон, за да се гарантират правата на данъкоплатците. Константин Пенчев е категоричен, че в случая СОС значително е превишил кръга на своите правомощия като орган на местното самоуправление.

Националният омбудсман препоръчва във възможно най-кратък срок да бъдат приведени в действие разпоредбите, засягащи паркирането на пътни превозни средства по постоянен или настоящ адрес на гражданите, собственици на жилищни имоти на територията на действащата „Синя зона” в столицата. Другата препоръка на омбудсмана е СОС да гарантира предоставянето на услугата за паркиране на пътни превозни средства по постоянен или настоящ адрес на гражданите на територията на действащата „Синя зона”, в случай че те са изпълнили своето задължение за заплащане на винетен стикер за паркиране.

Вашият коментар