Държавен вестник бр.40 от 29.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 40 от 29.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ЗАКОН за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Президент на републиката

УКАЗ № 185 за назначаване на Светла Цветанова Стефанова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба
УКАЗ № 186 за назначаване на Василий Христов Такев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша
УКАЗ № 190 за назначаване на Георги Атанасов Карастаматов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 17 май 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 – 2013 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
НАРЕДБА № 3 от 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

 

Вашият коментар