Държавен вестник бр.38 от 18.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 38 от 19.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ЗАКОН за отговорността на държавата и общините за вреди
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за независимия финансов одит
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за държавната финансова инспекция
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за защита на конкуренцията
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за измерванията
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
ЗАКОН за Националния архивен фонд
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за особените залози
ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за статистиката
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за търговския регистър
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за защитените територии
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за защита от дискриминация
ЗАКОН за дипломатическата служба
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи
РЕШЕНИЕ за избиране на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Президент на републиката

УКАЗ № 174 за назначаване на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария
УКАЗ № 175 за освобождаване на Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великата социалистическа народна Либийска арабска Джамахирия
УКАЗ № 176 за назначаване на Таня Димитрова Димитрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 10 май 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
РЕШЕНИЕ № 355 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение „Съюз на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 356 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 357 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 358 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 359 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
РЕШЕНИЕ № 377 от 11 май 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка „България – проект Дунав мост“
ФИНАНСОВ ДОГОВОР между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект Дунав мост)
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Министерство на вътрешните работи Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
НАРЕДБА № 30 от 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-2 от 3 май 2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства
НАРЕДБА № Н-11 от 2001 г. за разследване на авиационни произшествия и инциденти

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1833-НС от 10 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Единадесети многомандатен изборен район – Ловеч, Николай Нанков Нанков от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Михаил Ненов Николовски

Поправки

РЕШЕНИЕ № 737 на МС от 3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Габъра-север“, разположено в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 209 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище „Дъбака“, община Ивайловград, област Хасково

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

УСТАВ за войсковата служба на въоръжените сили на Република България

 

Вашият коментар