Държавен вестник бр.36 от 11.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 36 от 11.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 3 май 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“, приет с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Архиви“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 4 май 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 4 май 2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
ТАРИФА за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 34 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
НАРЕДБА № 5 от 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи
НАРЕДБА № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи

 

Вашият коментар