Държавен вестник бр.35 от 8.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 35 от 08.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 2 май 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 на МС от 4.06.2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 2 май 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ТАРИФА за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 2 май 2012 г. за приемане на държавен военновременен план
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 9.05.2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги
РЕШЕНИЕ № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански – Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ на територията на област Благоевград
РЕШЕНИЕ № 330 от 27 април 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали – варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Пърженака“, разположено на територията на община Димитровград, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 331 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Блягорница“, община Твърдица, област Сливен, на „Динас“ – АД, Сливен
РЕШЕНИЕ № 332 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Дуандере“, община Чирпан, област Стара Загора, на „ПИ ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 333 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Долно Белотинци“, с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
РЕШЕНИЕ № 335 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – заглинени пясъци, от находище „Антимово I“, разположено в землището на с. Антимово, община Видин, област Видин
РЕШЕНИЕ № 336 от 2 май 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1-20 Никопол“, разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново
РЕШЕНИЕ № 337 от 2 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Трите чешми“, община Първомай, област Пловдив, на „Магма 2005“ – ООД, Първомай

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална дирекция № 18

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 6 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по приоритетна ос – 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1811-НС от 2 май 2012 г. за обявяване за за избран за народен представител в Тридесети многомандатен изборен район – Шумен, Ралица Тодорова Ангелова от листата на ПП „ГЕРБ

 

Вашият коментар