Министерски съвет одобри Националнен план за превенция на насилието над деца

Министерският съвет одобри Национален план за превенция на насилието над деца за периода до 2014 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Документът включва конкретни мерки, насочени към ограничаване на насилието над деца, както и обща рамка на превенция на явлението чрез информиране, съдействие, подпомагане и предоставяне на услуги.

Има още

ТР относно изчерпване правото на търговска марка

Изчерпване правото върху марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията до изм. с ДВ бр. 73/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., настъпва с пускане на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката.

Не следва да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 на ТР № 1/15.06.2009 г. по т. д. № 1/2008 г. на ОСТК, че „Осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя й, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО.“.

Има още

Ред за възлагане на нови трудови задължения

Процедурата относно реда за възлагане на нови трудови задължения цели да укаже правните възможности за извършване на допълнителна работа или възлагане на нови трудови задължения посредством изменение на трудовото правоотношение чрез промяна на длъжностната характеристика или едностранно от работодателя в изрично предвидените в закона случаи.

Има още

Правни аспекти на използване на марки като ключови думи за търсене в интернет с рекламна цел

Google не нарушава правото относно марките, позволявайки на рекламодателите да закупуват ключови думи, съответстващи на марки на техни конкуренти.
Рекламодателите, от своя страна, не могат посредством такива ключови думи да визуализират чрез Google съобщения, които не позволяват на интернет потребителите лесно да разберат от кое предприятие произхождат посочените в съобщението стоки или услуги.

Има още

Промените в Закона за здравето касаещи тютюнопушенето

Точните промени във връзка с пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, стадиони и детски площадки прочете в измененията на Закона за здравето по-долу.

 

Има още

Държавен вестник бр.40 от 29.05.2012 г.

Държавен вестник, брой 40 от 29.05.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Омбудсманът изпрати становище до СОС относно режима на паркиране в столицата

Във връзка с множество жалби на граждани, свързани с режима на платено паркиране на пътни превозни средства (ППС) на територията на София, националният омбудсман изпрати до председателя на Столичния общински съвет (СОС) свое становище.

 

Има още

Съдът отмени наредбата за градския транспорт

Административен съд София–град (АССГ) отмени приетата през 2008 г. и впоследствие няколко пъти изменяна и допълнена Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

 

Има още

Предложение за данък върху финансовите сделки

В Страсбург депутатите одобриха предложението за данък върху финансовите сделки.

Предложеният данък върху финансовите сделки (FTT) трябва да бъде направен така, че да обхване максимален брой пазарни участници и избягването му да бъде неизгодно, заяви Европейския парламент в становище, гласувано в сряда. В него депутатите призовават също приемането на данъка да не бъде блокирано, дори ако само някои от държавите членки застанат зад него.

Данъчните ставки, предложени от Комисията (0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати), са определени в текста като подходящи.

Линк към резолюцията на Европейския парламент:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0217+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG

 

Граждани на ЕС могат да бъдат експулсирани за извършени особено тежки престъпления

Престъпления, които попадат в областите на особено тежката престъпност, изброени в Договора за функционирането на Европейския Съюз, могат да обосноват мярка за експулсиране на гражданин на Съюза, дори да е живял повече от десет години в приемащата държава членка.

Подобна мярка обаче е обусловена от обстоятелството поведението на съответното лице да представлява действителна и настояща заплаха, която засяга основен интерес на тази държава.

Има още