EK улеснява регистрацията на автомобил в друга държава-членка

ЕК  направи предложение се въвеждат улеснения за тези, които прекарват част от годината в друга държава от ЕС и от които понастоящем често се изисква да пререгистрират своето превозно средство. С предложения текст се въвежда принципът, че даден автомобил следва да се регистрира в тази държава от ЕС, в която живее неговият собственик, и че останалите държави членки не могат да изискват от собственика да регистрира автомобила на тяхната територия, дори и в случай на по-продължителен престой.

 

Всяка година гражданите и дружествата в ЕС се изправят пред необходимостта да преместят близо 3,5 млн. превозни средства в друга държава членка и да ги регистрират в съответствие с националното законодателство. Това обаче, което в рамките на единния пазар през ХХІ век би трябвало да е проста процедура по регистрация, все още представлява тромава и продължителна административна процедура поради различието в нормативните уредби и разнообразните и противоречащи си изисквания. Продължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 EUR. Тези проблеми освен това представляват съществена пречка пред свободното движение на стоки, услуги и работещи, а по този начин — и пред растежа и създаването на работни места в Европа.

Ето защо  Европейската комисия предприема действия за драстично намаляване на тази излишна административна тежест. Очаква се предложението, представено от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, да доведе до съществено опростяване на административните процедури, в резултат на което дружествата, гражданите и органите, отговарящи за регистрацията, да спестяват не по-малко от 1,5 млрд. евро годишно.

С предложението съвсем целенасочено се разглеждат конкретни въпроси.Изискванията за пререгистрация на превозни средства, идващи от друга държава от ЕС, ще се ограничат: т.напр. няма да е необходимо гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, да пререгистрират превозното средство. Като цяло се предвижда значително опростяване на административните формалности при пререгистрация в рамките на ЕС на леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони, например в случаите, когато дадено лице се премести да живее в друга държава от ЕС, както и когато закупи автомобил втора употреба от друга държава от ЕС.

Невъзможно ще стане и регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС. Значително ще намалеят разходите на фирмите за отдаване на автомобили под наем, които ще могат вече да прехвърлят автомобили в друга държава от ЕС по време на ваканционните периоди, без да е необходимо да ги пререгистрират. Това е добра новина за туристите, тъй като се очаква след приемането на предложението наемането на автомобил да стане по-евтино.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви:„С  предложението, което представяме днес, Комисията иска да улесни в максимална степен гражданите и дружествата, когато преместват и регистрират автомобили в друга държава в рамките на Европейския съюз. Със значително опростените правила за трансгранична регистрация на автомобилите и същественото намаляване на административната тежест ще направим крачка напред към гладко функциониращ единен пазар — нашата движеща сила за постигане на растеж и създаване на работни места“.

Регистрация на моторни превозни средства,внасяни от друга държава от Европейския съюз

Формалностите, свързани с пререгистрация на автомобил в друга държава от ЕС, ще бъдат драстично намалени   

С направеното предложение се въвеждат улеснения за тези, които прекарват част от годината в друга държава от ЕС и от които понастоящем често се изисква да пререгистрират своето превозно средство. С предложения текст се въвежда принципът, че даден автомобил следва да се регистрира в тази държава от ЕС, в която живее неговият собственик, и че останалите държави членки не могат да изискват от собственика да регистрира автомобила на тяхната територия, дори и в случай на по-продължителен престой.

Когато предложението бъде прието от Европейския парламент и Съвета, ще е валидно следното:

–  На гражданите, които прекарват част от годината във ваканционни имоти в друга държава от ЕС, няма да се налага да пререгистрират автомобила си там.

      Гражданите, които се местят за постоянно в друга държава от ЕС, ще разполагат с шестмесечен срок за пререгистрация на автомобила на новото място.

       Гражданите, които купуват или продават автомобил втора употреба в друга държава от ЕС, няма да са изправени пред необходимостта да преминават допълнителни технически прегледи, нито ще се сблъскват с административни проблеми.

       На гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, вече няма да се налага да го регистрират в държавата, в която живеят.

       Фирмите за отдаване на автомобили под наем ще могат да ги прехвърлят в друга държава от ЕС за ваканционните периоди, без да е необходима пререгистрация (т.е. ще могат да използват едни и същи автомобили в морските курорти през лятото и в Алпите през зимата). Очаква се това да доведе до намаляване на цените за наемане на автомобили.

       Същият принцип ще се прилага за дружествата: леките автомобили, автобусите, микробусите и камионите следва да се регистрират в държавата от ЕС, в която се намира седалището на дружеството, а останалите държави от ЕС трябва да приемат тази регистрация.

       Органите, отговарящи за регистрацията, ще засилят сътрудничеството помежду си, с което ще се улесни проследяването на откраднати автомобили. Регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС ще стане невъзможно.

       Много проверки ще бъдат напълно премахнати, като компетентните органи ще получават необходимата им информация за автомобила директно от своите колеги в държавата, в която той вече е регистриран.

Контекст

В доклада за гражданството на ЕС за 2010 г., озаглавен „Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС (IP/10/1390, MEMO/10/525), Комисията установи, че именно проблемите, свързани с регистрацията на автомобилите, са едни от основните пречки, с които гражданите се сблъскват в ежедневието си при упражняването на предоставените им съгласно законодателството на ЕС права. Комисията също така посочи опростяването на формалностите и условията във връзка с регистрацията на превозни средства, регистрирани в друга държава членка, като едно от 25-те конкретни действията, предвидени за премахването на тези пречки.

В проведената през 2011 г. обществена консултация се включиха 651 граждани и 151 дружества, които изтъкнаха посочените по-долу затруднения.

Проблемите при регистрирането оказват отрицателно въздействие върху гражданите и дружествата. Като основни проблеми бях посочени продължителността на процедурите (според 77,8 % от гражданите и 83,1 % от предприятията) и допълнителните разходи (според 86,5 % от гражданите и 81,4 % от предприятията): фактори, които за 50,8 % от дружествата са изиграли възпираща роля при решения за преместване на автомобили от една държава членка в друга. Именно поради това 55,9 % от участвалите в консултацията дружества са споделили убеждението си, че производителността им е сериозно засегната, а според 64,4 % това влияе и на растежа. На последно място, 23,7 % от гражданите и 28,8 % от дружествата са заявили, че в крайна сметка не са могли да регистрират превозно средство в съответната държава членка.

Следващите стъпки

Сега предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като то бъде одобрено, държавите членки ще разполагат с една година, за да се подготвят за новите процедури, като напр. във връзка със софтуера за обмен на данни и т.н.

По-късно тази година Комисията ще предприеме инициатива за изясняване на правилата на ЕС, които държавите членки трябва да спазват при облагане с данъци във връзка с регистрацията и движението по пътищата на превозните средства.

Комисията ще формулира препоръки за подобряване на единния пазар, по-специално с цел избягване на двойното данъчно облагане на автомобилите при преместване на гражданите от една държава членка в друга, както и за премахване на пречките пред трансграничното отдаване под наем на автомобили.

Вашият коментар