Държавен вестник бр.33 от 27.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 33 от 27.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за военната полиция
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 170 за назначаване на Красимир Неделчев Минчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 20 април 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2009 г.
НАРЕДБА за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 20 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 23 април 2012 г.. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
УСТРОЙСТВЕН правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 23 април 2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Министерство на правосъдието

КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
НАРЕДБА № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията

Агенция за ядрено регулиране

СПОРАЗУМЕНИЕ между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
НАРЕДБА № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Министерство на околната среда и водите Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1711 от 15.09.2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-323 от 13 март 2012 г. за утвърждаване на Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-високо от средното за страната за 2011 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2012 г.

 

Вашият коментар