Държавен вестник бр.32 от 24.04.2012 г.

Държавен вестник, брой 32 от 27.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за защита от шума в околната среда
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за устройство на територията

Президент на републиката

УКАЗ № 154 за освобождаване на Валентин Методиев Радомирски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния
УКАЗ № 155 за назначаване на Александър Иванов Филипов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния
УКАЗ № 156 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република и в Ислямска република Мавритания със седалище в гр. Тунис
УКАЗ № 157 за назначаване на Михаил Ненов Николовски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 12 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 12 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско и Бургас за проучване, консервация и реставрация на археологически обекти по Южното Черноморие по проекта „Виа Понтика“ през 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 18 април 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Грузия

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“
НАРЕДБА № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“

 

Вашият коментар