Държавен вестник бр.29 от 10.04.2012г.

Държавен вестник, брой 29 от 10.04.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана
ЗАКОН за омбудсмана
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда

Президент на републиката

УКАЗ № 140 за назначаване на Веселин Петров Вълканов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия
УКАЗ № 141 за освобождаване на Васил Тодоров Калинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан
УКАЗ № 142 за освобождаване на комодор Георги Христов Фиданов от длъжността „директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и назначаване на комодор Георги Христов Фиданов на длъжността „съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност“
УКАЗ № 143 за освобождаване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров от длъжността „заместник-директор на Националната разузнавателна служба“ и назначаване на бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров на длъжността „директор на Националната разузнавателна служба“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 3 април 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 5 април 2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието

Министерство на околната среда и водите

ПРОТОКОЛ за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписан на 14 юни 2002 г.
ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Министерство на труда и социалната политика

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
НАРЕДБА № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
НАРЕДБА № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Министерство на вътрешните работи Министерство на финансите Прокуратура на Република България Национална следствена служба

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 2847 от 27 февруари 2012 г. по административно дело № 5698 от 2011 г.
НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1754-НС от 4 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София, Антоний Венциславов Кръстев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Едуард Иванов Стойчев
РЕШЕНИЕ № 1755-НС от 4 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Шести многомандатен изборен район – Враца, Валери Маринов Ангелов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Мирослав Петков Маринов

Поправки

АКТ за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ЕRО)
КОНВЕНЦИЯ за създаването на Европейски комуникационен офис (EКO)

 

Вашият коментар