Указание на НОИ относно особеностите при осигурителните книжки

УКАЗАНИЕ № 910168 от 16.03.2012 г. относно особености при заверяване на осигурителните книжки след определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011г.

 

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 

чл. 5 КСО,

чл. 26,

чл. 29 ЗДДФЛ

 
ДО

РАЙОННО (СТОЛИЧНО)

УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“

ГР. ………………………..

 
I. Окончателен осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от произведени и преработени продукти от земеделската дейност

При проверките на вписванията в осигурителните книжки, следва да имате предвид, че регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, получили доходи от произведени и преработени продукти от земеделската дейност, попълват съответно:

– колона 5.1 на Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., ако облагаемият им доход се формира по реда начл. 26 от ЗДДФЛ;

– колона 5.3, ако облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.

И в двата случая сумата, която се вписва като окончателен размер на осигурителния доход в осигурителната книжка, не включва получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет.

II. Попълване на колона 10 „Окончателен размер на осигурителния доход„, лист 1 и 2 от осигурителната книжка, в случаите, в коитосамоосигуряващите се лица не са упражнявали дейност през целия календарен месец

В случаите, в които самоосигуряващите се лица не са упражнявали дейност през целия календарен месец, окончателният размер на осигурителниядоход се определя пропорционално на периода на дейността на лицата. Не съществува нормативно основание в тези случаи, максималният месечен осигурителендоход да се определя пропорционално на отработените дни. Указанията по този въпрос, дадени с писмо № 9101-168 от 25.07.2008 г. от ГД „ОВКО“, раздел II Вписвания в осигурителните книжки, не следва да се прилагат.

На самоосигуряващи се лица, които поискат презаверяване на осигурителните си книжки на това основание, не следва да се отказва.

III. Самоосигуряващите се лица, които през 2011 г. са получили суми като членове на ЦИК, ОИК, РИК и СИК по изборния кодекс, вписват тези суми в колона 3 на Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход. Тези суми не се вписват в осигурителните книжки на лицата. Осигурителният стаж и доход в тези случаи се установяват по данните, подадени на основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО.

Вашият коментар