Държавен вестник бр.24 от 23.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 24 от 23.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ относно ситуацията в Сирия
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 14 март 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2005 г.
НАРЕДБА за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 14 март 2012 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 15 март 2012 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
РЕШЕНИЕ № 194 от 14 март 2012 г. за предоставяне на статут на държавен културен институт с национално значение на Държавния музикален и балетен център – София
РЕШЕНИЕ № 208 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Кариерата“, с. Полски извор, община Камено, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 209 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище „Дъбака“, община Ивайловград, област Хасково

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 65 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Режисьор на пулт“
НАРЕДБА № 66 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Репортер и водещ“
НАРЕДБА № 67 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Дърворезбар“
НАРЕДБА № 68 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“
НАРЕДБА № 69 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“
НАРЕДБА № 70 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № Iз-461 от 6.03.2012 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР
ЗАПОВЕД № Iз-1345 от 17.06.2010 г. за определяне на обща щатна численост на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР

 

Вашият коментар