Държавен вестник бр. 23 от 20.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 23 от 20.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 100 за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 2 от 8 март 2012 г. по конституционно дело № 9 от 2011 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 14 март 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършен инфраструктурен обект
РЕШЕНИЕ № 189 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 3 Цар Калоян“, обявен с Решение № 165 на Министерския съвет от 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 190 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 5 Бяла“, обявен с Решение № 889 на Министерския съвет от 2010 г.

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността, организацията на работа на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността, организацията на работа на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 63 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Режисьор“
НАРЕДБА № 64 от 13 февруари 2012 г.за придобиване на квалификация по професията „Оператор“

Министерство на околната среда и водите Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците
НАРЕДБА № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 45 от 2 март 2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи

Поправка

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

 

Вашият коментар