Държавен вестник бр. 22 от 16.03.2012 г.

Държавен вестник, брой 22 от 16.03.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

Президент на републиката

УКАЗ № 96 за освобождаване на Иван Алексиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет и в Република Судан със седалище в Кайро

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2006 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 9 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на основните задачи на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за българите в чужбина
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института по публична администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Архиви“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по трансплантация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по лекарствата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на физическото възпитание и спорта
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на правосъдието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“,
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция „Митници“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция за инвестиции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния институт за недвижимо културно наследство
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието, младежта и науката
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
РЕШЕНИЕ № 176 от 6 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Камъните“, област Хасково
РЕШЕНИЕ № 185 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 4 Кубрат“, обявен с Решение № 888 на Министерския съвет от 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 186 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 2 Силистра“, обявен с Решение № 767 на Министерския съвет от 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 187 от 9 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Янкова чешма“, участъци „Янкова чешма-север“ и „Янкова чешма-юг“, разположено в землището на с. Нова ливада, община Ивайловград, област Хасково, на ЕТ „Никея – Атанас Семерджиев“ Кърджали

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 58 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Музикант-инструменталист“
НАРЕДБА № 59 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Музикант-вокалист“
НАРЕДБА № 60 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Балетист“
НАРЕДБА № 61 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Танцьор“
НАРЕДБА № 62 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Музикален оформител“

 

Вашият коментар