Нов образец на заявление за обявяване на годишните финансови отчети

ГФООт 1 януари 2012 г. обявяването на финансовите отчети в търговския регистър се осъществява чрез нов,  нарочен образец на заявление, а именнно Заявление за обявяване на годишни финансови отчети – Г2. Преди тази дата обявявяването на отчетите ставаше чрез Заявление за обявяване на актове – Г1. Понастоящем чрез Заявление за обявяване на актове – Г1 се обявяват всички подлежащи на обявяване актове, различни от финансови отчети.

Крайният срок за заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър е (чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството):

  • ­до 31 май – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит (виж и чл. 40, ал. 8 от ЗСч.);
  • ­до 30 юни  – за дружествата с ограничена отговорност;
  • до 31 юли – за всички други търговци по смисъла на Търговския закон.

Заявлението за обявяване на годишни финансови отчети – Г2 е достъпно за ползване в „Апис-Процедури” в PDF-формат, като позволява попълване и разпечатване, а така също и в специфичния PF3-формат, който дава възможност за попълване, запазване, редактиране и разпечатване, което се осъществява през системата Апис.

 

Публикувано в Избрано от Апис Процедури от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар