Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 17, от дата 28.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки
НАРЕДБА за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки

Министерство на правосъдието

ДОГОВОР между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела

Министерство на външните работи

ПЕТИ ПРОТОКОЛ за поправка към Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.
СЕДМИ ПРОТОКОЛ за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската репуб-лика, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяване на Репуб-лика България и Румъния към Европейския съюз, подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост
НАРЕДБА № 29 от 2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници – държавна собственост

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА № Н-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство

Министерство на образованието, младежта и науката

НАРЕДБА № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 15 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 7 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
НАРЕДБА № 42 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“
НАРЕДБА № 43 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Технолог в силикатните производства“
НАРЕДБА № 44 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“
НАРЕДБА № 12 от 2004 г. за придобиване на квалификация по професия „Хлебар-сладкар“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
НАРЕДБА № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Министерство на финансите, Министерство на физическото възпитание и спорта

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности
НАРЕДБА № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности

Поправка

Поправка в НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2012 г.
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар