Държавен вестник бр. 16 от 24.02.2012 г.

Държавен вестник, брой 16 от 24.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по химия и фармация
РЕШЕНИЕ за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 16 февруари 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. Бисер, община Харманли, област Хасково, активно участвали в спасителните действия и аварийно-възстановителните дейности при наводнението в с. Бисер
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 17 февруари 2012 г. за изменение на Наредбата за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение

Министерство на отбраната

АНЕКС към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
ПРОТОКОЛ за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри

Министерство на образованието, младежта и науката

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“
НАРЕДБА № 35 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Деловодител“
НАРЕДБА № 36 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор на компютър“
НАРЕДБА № 8 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Оператор на компютър“
НАРЕДБА № 37 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на прецизна техника“
НАРЕДБА № 38 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“
НАРЕДБА № 1 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Електротехник“
НАРЕДБА № 39 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“
НАРЕДБА № 26 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
НАРЕДБА № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

Министерството на финансите

Поправка в ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар