Държавен вестник бр. 14 от 17.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 14, от дата 17.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
ЗАКОН за подземните богатства
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Президент на републиката

УКАЗ № 46 за освобождаване на Андрей Стоянов Караславов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция
УКАЗ № 47 за освобождаване на Андрей Славчев Трънски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина
УКАЗ № 48 за освобождаване на Теодор Спасов Русинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания
УКАЗ № 49 за освобождаване на Димитър Константинов Икономов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария
УКАЗ № 50 за освобождаване на Илко Климентов Шивачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт
УКАЗ № 51 за освобождаване на Георги Димитров Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия
УКАЗ № 52 за освобождаване на Христо Георгиев Георгиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия и във Великото херцогство Люксембург
УКАЗ № 53 за освобождаване на Володя Чанев Нейков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, в Република Мавриций, в Република Намибия, в Кралство Лесото и в Република Ботсуана
УКАЗ № 54 за освобождаване на Златин Вангелов Тръпков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Нидерландия
УКАЗ № 55 за освобождаване на Георги Петков Пейчинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република и в Корейската народно-демократична република със седалище в Пекин
УКАЗ № 56 за освобождаване на Атанас Игнатов Младенов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, в Република Сан Марино и в Република Малта със седалище в Рим
УКАЗ № 57 за освобождаване на Никола Иванов Калудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол и Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 10 февруари 2012 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2012 г. на държавните културни институти в системата на Министерството на културата, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 10 февруари 2012 г. за създаване на Почивна база „Орлица“ – Пампорово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 на Министерския съвет от 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 10 февруари 2012 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 10 февруари 2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на задълженията по проект „Укрепване на бреговете на река Арда в района на град Кърджали“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 10 февруари 2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 10 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 14 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 14 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, приет с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
НАРЕДБА № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Национална здравноосигурителна каса

ДОГОВОР за допълнение на Договор № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Министерство на околната среда и водите

МНОГОСТРАННО споразумение между страните от Югоизточна Европа за изпълнение на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване
НАРЕДБА № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване

Министерство на образованието, младежта и науката

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение – София
НАРЕДБА № 25 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Финансов отчетник“
НАРЕДБА № 26 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
НАРЕДБА № 11 от 2004 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
НАРЕДБА № 27 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“
НАРЕДБА № 25 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Счетоводител“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
НАРЕДБА № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 165 от 2 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях, приети с Решение № 1475 от 20.12.2007 г.
ТЕХНИЧЕСКИ изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за кмет на община
РЕШЕНИЕ № 1622-МИ от 13 февруари 2012 г. относно образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници
 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар