fbpx

Архив за м. януари 2012 г.

Към въпроса за намаление на обезщетението за вреди

За да бъде намалено обезщетението за вреди, увреденият трябва да е допринесъл за тяхното настъпване.

 

Необходимо е обаче този принос да е конкретен – т.е. да се изразява в извършването на определени действия или въздържането от такива действия от страна на увреденото лице. Съпричиняване на вредоносния резултат ще е налице само ако именно поведението на увредения е станало причина или е повлияло по някакъв начин върху действията на причинителя на вредата.

Прочети пълния текст на публикацията »

Oбслужване „на едно гише“ за трансгранично съобразяване с правилата за ДДС

Развиването на бизнес в повече от една държава-членка често означава отношения с няколко данъчни администрации на различни езици. Спазването на множество задължения по ДДС може да бъде трудно и скъпо за дружествата.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Премахване на бариерите пред електронните разплащания в ЕС

Притежавате виртуален билет за влак, връщате пари на приятел чрез мобилния си телефон, пазарувате хранителни продукти онлайн или плащате с дебитната си карта в чужбина — начинът, по който европейските граждани плащат и пазаруват, се променя радикално. Една надеждна и прозрачна интегрирана платежна среда в целия ЕС би могла да създаде по-ефикасни, по-модерни и по-безопасни платежни инструменти в полза на потребителите, търговците и доставчиците на платежни услуги. Въз основа на приетата днес консултация по Зелената книга Комисията очаква гледните точки на заинтересованите страни по отношение на препятствията пред по-нататъшната пазарна интеграция и начините за тяхното преодоляване. Срокът за представяне на мнения по тази консултация е 11 април 2012 г.

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 4 от 13.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 4, от дата 13.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Държавен вестник бр. 3 от 10.01.2012 г.

Държавен вестник брой: 3, от дата 10.01.2012 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Тълкувателно решение на ОСГК № 4/2011 г.

Oтноснo правомощиетo на директора на училище е да определя самостоятелно числеността на персонала и съответно да утвърди ново или променено щатно разписание.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Потвърждаване на действия без представителна власт (чл. 301 ТЗ)

Чл. 301. Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.

 

Прилагането на установената от закона презумпция по чл. 301 ТЗ е обусловено не от потвърждаване на извършените от името на търговеца действия по смисъла на чл. 42, ал. 2 ЗЗД, а от противопоставянето на търговеца на тези действия, което следва да извърши веднага след узнаването. Разпоредбата на чл. 301 ТЗ цели да се прекрати относителна висяща недействителност на договори и да се създаде сигурност и стабилност в отношенията между страни по такива договори и с нея се отнема възможността на недобросъвестни търговци след продължителен период да се позовават на недействителност на договори, сключени от тяхно име без представителна власт.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Ред за обжалване на предписанията на инспекторите по труда

Задължителните предписания, издадени от инспекторите по труда могат да се обжалват от работодателите и органът по назначаването по реда на АПК като административни актове. Процедурата цели да укаже условията и реда, по които работодателят, съответно органът по назначаването може да обжалва предписанията на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Процедурата може да се прилага от всички работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, както и от органите по назначаването по смисъла на ЗДСл в случаите, когато работодателят или органът по назначаването прецени, че предписанията на контролните органи на инспекцията по труда са незаконосъобразни и/или неправилни.

.

Прочети пълния текст на публикацията »

Връчване на търговци и юридически лица (практика)

Разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ГПК следва да намери приложение само когато търговецът е напуснал адреса си, без да е изпълнил задължението си за вписване на това обстоятелство в съответния търговски регистър. Преди да приложи разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ГПК, съдът следва да приложи процедурата по чл. 50, ал. 4 ГПК, като разпореди залепването на уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Обжалването в данъчно-осигурителния процес

Доц. д-р Ганета Минкова, СУ „Кл. Охридски“

В настоящата тема ще бъдат разгледани проблемите относно неподлежащите на обжалване актове, реквизитите на жалбата, последиците от подаването на жалбата и от нередовността на подадената жалба.

 

Относно други въпроси, свързани с обжалването, виж „Срокове в данъчно-осигурителния процес“ – за срока за обжалване; „Връчване на съобщения в данъчно-осигурителния процес“ – за връчването на съобщения; „Писмени доказателства в данъчно-осигурителния процес“ и „Гласни доказателства в данъчно-осигурителния процес“ за доказателствата, които се събират.

 

Пълният текст на статията можете да откриете в Апис Практика

.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg