Мотивираност на присъдата на въззивния съд

Решение № 3 от 27.01.2010 г. на ВКС по н. д. № 676/2009 г., III н. о., НК, докладчик председателя Саша Раданова

При потвърждаване на първоинстанционната присъда въззивният съд не излага мотиви защо я потвърждава, а защо не споделя доводите на страната или страните, оспорили нейната правилност.

 (Пълният текст на решението е поместен по-долу)

чл. 255, ал. 1 НК

Улеснения на специалистите при създаване на нов бизнес или търсене на работа в ЕС

Обновената Директива за професионалните квалификации ще улесни висококвалифицираните специалисти в намирането на работа в цяла Европа

Успоредно с намаляването[1] на населението в трудоспособна възраст, в много държави-членки се прогнозира търсенето на висококвалифицирани специалисти в периода до 2020 г. да нарасне с над 16 милиона работни места[2]. За да успее Европа да отговори на търсенето, недостигът на работна ръка трябва да бъде елиминиран — например с помощта на мобилни и висококвалифицирани специалисти от други държави-членки на ЕС. Те могат да бъдат основен източник на растеж, но само ако лесно се придвижват до съответните работни места, а това налага квалификациите им в ЕС да бъдат признавани по бърз, лесен и надежден начин.  Затова днес Комисията прие предложение за актуализация на Директивата за професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО).

 

Има още

Държавен вестник брой: 100, от дата 20.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 100, от дата 20.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Крайният срок за пререгистрация е 31.12.2011 г.

1. Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите при окръжните съдилища, в зависимост от правната форма, подаватзаявление по образец № А1-А9 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството (представляващия дружеството – управител, изпълнителен директор). Към заявлението се прилага:

– Удостоверение за актуално състояние (за пререгистрация) издадено от съда по регистрацията на търговеца, което да съдържа БУЛСТАТ на търговеца и пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Удостоверението трябва да бъде издадено след 01.01.2008 година. За издаване на удостоверението държавна такса не се дължи.

 

2. Търговските дружества и кооперациите прилагат и допълнително заявление по образец № Г1 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Към заявлението се прилага:

– заверен от управителния орган актуален дружествен договор или устав.

 

3. При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението за пререгистрация се прилага допълнително заявление по образец № Б1-Б6 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (според обстоятелствата, които подлежат на пререгистрация). Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Заявлението се попълва при наличие на някое от следните обстоятелства:

– обстоятелства относно прокура;

– обстоятелства относно клон;

– обстоятелства относно залог на дружествен дял;

– обстоятелства относно залог на търговско предприятие;

– обстоятелства относно запор върху дружествен дял;

– обстоятелства относно прекратяване и ликвидация.

Прилагат се толкова заявления, колкото е броят на допълнително вписаните обстоятелства, дори и да са от един и същ вид.

Към всяко попълнено заявление Б2 – обстоятелства относно клон – се прилага удостоверение за актуално състояние за съответния клон, издадено от съда по регистрацията на клона.

 

4. В случай, че управителният орган не подава заявлението лично, подписът му се удостоверява с нотариална заверка върху попълнените и подписани от него заявления. При подаване на заявления по електронен път – заявлението трябва да бъде подписано с електронния подпис, издаден на физическото лице/лица, които представляват търговеца.

 

5. Съгласно Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, към всяко заявление се прилага декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписано от лицата по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3 от Закона за търговския регистър.

 

Държавна такса за пререгистрация на търговец не се дължи.

 

Провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори

ВСС определи нормативно организацията и редът за провеждане на изпитите, които полагат кандидатите за младши съдии и младши прокурори, в края на курса на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието. Тези правила влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Има още

Относно иска за отмяна на решението на ОС по чл. 74, ал. 1 ТЗ

Правото на иск по чл. 74, ал. 1 от ТЗ принадлежи на съдружниците и акционерите в търговско дружество, на които законът предоставя процесуална възможност да оспорят по съдебен ред всяко решение на общото събрание на дружеството, което противоречи на императивни законови разпоредби, на устава или на дружествения договор.

 

Поради изрично очертаната персонална легитимация, активно легитимирани да предявяват подобни искове са само лица, които притежават качеството „съдружник“ или „акционер“ в дружеството, решенията на чието общо събрание се атакуват пред съда по реда на чл. 74 от ТЗ.

 

Посоченото качество трябва да съществува към датата на провеждане на общото събрание, на което са взети решенията.

 

В хипотезата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ, прекратяването е последица от свободно формираната и външно изразена воля на съдружника, в чиято полза законът признава право да напусне доброволно дружеството като отправи за целта писмено предизвестие. Единствените условия, с които е обвързано упражняването на това право, е волеизявлението за напускане да бъде отправено в писмена форма и в рамките на определен срок – тримесечен, съгл. диспозитивната норма на чл. 125, ал. 2 от ТЗ, или по-дълъг, предвиден в дружествения договор. Моментът, в който настъпва прекратяване на членственото правоотношение в разглежданата хипотеза, не е визиран в Търговския закон – прекратяването следва да се счита за настъпило ipso facto в момента на изтичане на срока на предизвестието. Именно поради потестативния характер на признатото в чл. 125, ал. 2 от ТЗ субективно право, законът не поставя като условие за възникване на правните последици от реализирането му наличие на решение на общото събрание за освобождаване на съдружника. Същевременно буквалното и систематичното тълкуване на чл. 125, ал. 2 от ТЗ изключва възможността прекратяването да бъде поставяно в зависимост от други юридически факти, в т.ч. от уреждане на имуществените отношения по чл. 127 във вр. с чл. 125, ал. 3 от ТЗ между напускащия съдружник и дружеството и от съдбата на дружествените дялове. Уреждането на имуществените отношения е регламентирано като закономерна последица от прекратяване на членственото правоотношение, а не е обявено за conditio sine qua non за неговото настъпване. Изтичането на срока на предизвестието има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и с осъществяването му съдружникът губи както качеството „съдружник“, така и правото на иск по чл. 74 от ТЗ.

 

Към пълния текст на решението в Апис Практика

 

Свързани разпоредби:


Относно надлежно процесуално представителство от младши адвокат

Решение № 5 от 12.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1470/2009 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Камелия Маринова

Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат – и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.

 

 

Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред КЗК

С измененията на ЗОП в сила от 01.07.2006 г. компетентният орган, пред който се обжалват процедурите за възлагане на обществени поръчки, е Комисията за защита на конкуренцията.

КЗК е независим  специализиран държавен орган, на който е възложено прилагане на конкурентното законодателство.

 

Производство пред КЗК по Закона за обществените поръчки

 

Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗОП всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред КЗК, т.е. пред комисията могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата – от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност.

Има още

Европейската комисия засилва правата за консулска закрила, за да помогне на милиони европейци в чужбина

 
Европейската комисия предложи днес подобряване на помощта за гражданите на ЕС, оказали се при пътуване в чужбина в кризисна ситуация — като например при случилото се в Япония, Либия или Египет тази година — или в други извънредни ситуации. Целта е да се улесни сътрудничеството между консулските органи и да се укрепи правото на гражданите на ЕС на консулска закрила.

 

Има още