Насоки на Европейската комисия за застрахователите в Европа

Европейската комисия предоставя насоки на застрахователите в Европа, за да няма полова дискриминация при определянето на застрахователните премииЕвропейската комисия днес прие насоки, чрез които да подпомогне сектора на застрахователните услуги при въвеждането на независещо от пола ценообразуване, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че различните премии за мъжете и жените съставляват дискриминация, основана на пола. В своето решение по делото „Test-Achats“ от 1 март 2011 г. Съдът даде срок на застрахователите до 21 декември 2012 г., за да въведат равно третиране на застрахованите мъже и жени клиенти по отношение на застрахователните премии и обезщетения (MEMO/11/123). Вивиан Рединг — заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи застрахователи от ЕС през септември 2011 г., за да обсъди как трябва да се адаптира секторът в съответствие с решението на Съда (MEMO/11/624).

 

 

Въз основа на проведените консултации с националните правителства, застрахователите и потребителите новите насоки на Комисията откликват на необходимостта от практическа ориентировка във връзка с последиците, произтичащи от решението. Целта на насоките е да бъдат от полза както за потребителите, така и за застрахователните дружества.

 

„Когато Съдът постанови решението си по делото „Test-Achats“ на 1 март тази година, аз поех обещанието, че Комисията ще помогне на застрахователите и потребителите да се адаптират в съответствие с решението,“ заяви г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и заместник-председател на Комисията. „С приемането на настоящите насоки цяла година преди крайния срок за привеждане в съответствие, определен в решението на Съда, ние спазваме ангажимента си. Сега е ред на сектора на застрахователните услуги да осигури безпроблемния преход към изцяло равно третиране на мъжете и жените в сферата на застраховките. Комисията ще продължи зорко да следи как секторът привежда в изпълнение решението на Съда. Очаквам тези застрахователи, които първи преминат към независещи от пола тарифи, да постигнат конкурентно предимство на европейския пазар.“

 

Комисарят на ЕС за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „В средите на застрахователите има известни опасения относно ефекта и последиците от това важно решение, особено в този момент, когато застрахователите, както и всички останали участници на финансовите пазари, са изправени пред значителни предизвикателства. Вярвам, че настоящите насоки ще бъдат от полза за сектора и ще му помогнат за адаптирането на договорите и премиите, така че да се осигури своевременното и пълно спазване на решението. Това ще бъде полезно както за сектора, така и за застрахованите лица.“

 

Приетите днес насоки засягат редица въпроси, повдигнати по време на задълбочените консултации с държавите-членки и заинтересованите страни. В тях се пояснява например, че решението важи само за нови договори, и по-специално договори, сключени от 21 декември 2012 г. нататък. В тях са дадени и конкретни примери за това какво се счита за „нов договор“, за да се осигури повсеместно прилагане в ЕС, от една и съща дата, на правилото за независещи от пола застрахователни премии и обезщетения.

 

Наред с това в насоките са представени примери за свързани с пола застрахователни практики, които са съвместими с принципа за независещите от пола премии и обезщетения и затова няма да се променят вследствие на решението по делото „Test-Achats“. Съществува голямо разнообразие от такива практики — от изчисляването на техническите резерви до ценообразуването в презастраховането, оценката на здравословното състояние с цел сключване на здравна застраховка и целевия маркетинг.

 

Контекст

 

Произтичащите от решението на Съда последици бяха обсъдени на 20 юни заедно с държавите-членки и заинтересованите страни в рамките на Форума по въпросите на социалния пол и застраховането, създаден от Комисията през 2009 г. На 21 септември комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието г-жа Вивиан Рединг се срещна и с ръководителите на европейски застрахователни дружества.

 

Решението по делото „Test-Achats“ не означава, че жените винаги ще заплащат еднакви с тези на мъжете премии за автомобилна застраховка.

 

В момента един внимателен млад шофьор мъж плаща повече за автомобилна застраховка единствено поради факта, че е мъж. Съгласно решението на Съда застрахователите вече няма да могат да използват пола като определящ фактор за риска, за да обосноват различията между премиите на отделните застраховани лица. Заплащаните премии от внимателните шофьори — както мъже, така и жени — обаче ще продължат да се понижават в зависимост от поведението на отделния водач. Решението не засяга използването на други законосъобразни фактори за определяне на риска и цената ще продължи да зависи от риска. Полът е определящ фактор за оценката на риска при най-малко три основни категории продукти: автомобилни застраховки, застраховки ,,Живот“/ рентни застраховки и частни здравни застраховки.

 

И в трите категории има вероятност при преминаване към независещо от пола ценообразуване да има последици за премиите и/или обезщетенията за отделните мъже и жени. В зависимост от конкретния продукт премиите могат да нараснат или да намалеят за определени категории потребители.

 

Застрахователните услуги са конкурентен и иновативен сектор. Той трябва да бъде в състояние да въведе тези промени и да предложи атрактивни, независещи от пола продукти на потребителите без неоправдано голям ефект върху цялостното равнище на цените. Спадането на някои цени, което произтича от независещото от пола ценообразуване, следва да достигне потребителите с оглед на справедливостта, така, както и покачването на други цени.

 

Предмет на делото „Test-Achats“ (C-236/09), във връзка с което Конституционният съд на Белгия отправи преюдициално запитване, бе основаната на пола дискриминация при ценообразуването на застраховките. На 1 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз обяви за невалидна, считано от 21 декември 2012 г., една дерогация в законодателството на ЕС в областта на равното третиране, която допуска държавите-членки да запазят разграничението между мъже и жени по отношение на премиите и обезщетенията на застрахованите лица.

 

Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (приета с единодушие от Съвета на министрите на ЕС) въвежда забрана за пряка и непряка дискриминация, основана на пола, в области извън пазара на труда.

 

Член 5, параграф 1 от директивата гласи: „Държавите-членки гарантират, че във всички нови договори, сключени след 21 декември 2007 г. най-късно, използването на пола като фактор при изчисляването на премии и обезщетения за целите на [застрахователните] услуги и свързаните с тях финансови услуги не води до различия по отношение на премиите и [обезщетенията].“

 

Преди решението на Съда член 5, параграф 2 от директивата даваше право на държавите-членки да допускат дерогации от правилото за независещите от пола премии и обезщетения във връзка с договорите за застраховки: „ … държавите членки могат да решат преди 21 декември 2007 г. да разрешат пропорционални разлики по отношение на премиите и [обезщетенията] за [застрахованите] лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на [релевантни] и точни актюерски и статистически данни. Заинтересованите държави-членки уведомяват Комисията и следят за това да бъдат събирани, публикувани и редовно актуализирани точни данни за използването на пола като определящ актюерски фактор.“

 

Всички държави-членки използваха тази дерогация по отношение на някои или на всички застрахователни договори. В белгийското национално законодателство има дерогация за застраховките „Живот“. В резултат на спор относно законосъобразността на дерогацията в белгийския закон се стигна до решението на Съда на ЕС по делото „Test-Achats“.

 

Съдът установи, че дерогацията от правилото за независещите от пола премии и обезщетения, предвидена в член 5, параграф 2, не е съвместима с целта на директивата, посочена в член 5, параграф 1, и следователно и с Хартата на основните права на ЕС. Съдът постанови следното:

 

„Член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги е невалиден, считано от 21 декември 2012 г.“

 

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

 

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреевa (+32 2 299 13 82)

 

Публикувано в Задължително тълкуване с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар