Договорът за управление и поддръжка на общите части подлежи на вписване

Определение № 770 от 4.11.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 621/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Боян Балевски

 Договорът за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, подлежи на вписване от съдията по вписванията и попада сред актовете, подлежащи на вписване, съгласно чл. 2 от ПВ.
 

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

 

Образувано е по частна касационна жалба на пълномощника на „С. С. К. И Е. Х. – гр.Варна срещу определение № 1837 от 8.06.2010 г. по в. ч. гр. дело № 1111/2010 г. на Варненски окръжен съд, с което се потвърждава определение от 31.05.2010 г. на Съдия по вписванията при РС-гр.Варна, с което е постановен отказ да се впише договор за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, сключен на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ между инвеститора-касатор и собствениците на самостоятелни обекти и съставляващ – Акт № 118 , том I, рег.№ 3506/28.05.2010 г. по описа на общия регистър на нотариус С. Д. с район на действие-РС-Варна.

 

Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на въззивното определение.

 

Допускането на касационно обжалване на съдебния акт е обосновано с основанията по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.

 

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото и релевираните доводи, приема следното:

 

Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна в законния едноседмичен срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, доколкото в нея се съдържа твърдение за наличие на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

За да постанови обжалваното определение, с което се потвърждава отказа на Съдия по вписванията при РС-гр.Варна, с което е постановен отказ да се впише договор за управление и поддръжка на жилищен комплекс – Акт №118 , том I, рег.№ 3506/28.05.2010 г. на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, въззивният съд е приел, че не са налице изискванията на чл. 2 от Правилника за вписванията и по-точно, че вписване се допуска само в случаите, които изрично са предвидени в закона или този правилник. Приел е, че вписването на договора за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищен комплекс от затворен тип се урежда в специалната норма на чл. 44 от ЗУЕС и следователно общите разпоредби за вписването по ПВ са неприложими за вписването на този акт. П. се е на това, че специалният ред изключва общия и следователно договорът следва да се впише в публичния регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на съответната районна или общинска администрация, която и създава и поддържа този регистър, а не в Службите по вписванията към съответните районни съдилища по реда на ПВ.

 

Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за делото и по отношение на който е налице някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 – т. 3 ГПК. В случая релевантният за спора въпрос е, по кой ред и в регистъра на кой орган подлежи на вписване договорът за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, сключен на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ между инвеститора-касатор и собствениците на самостоятелни обекти. Касаторът твърди, че този въпрос, който е от значение за спора, е решаван противоречиво от съдилищата, което се установява и от посочената и приложена към частната жалба съответна съдебна практика. С приемането на Закон за управлението на етажната собственост /в сила от 1.05.2009 г./ се урежда особеният режим на управление на общите части на сграда в режим на етажна собственост /ЕС/, построена в жилищен комплекс от затворен тип като се предвижда като източник на тази уредба сключването на писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, който от своя страна се вписва в партидата на всеки самостоятелен обект. Целта на това вписване е именно запазване действието на договорните задължения на предишния собственик към инвеститора по отношение на последващите приобретатели на отделните обекти, които са обвързани със същите по отношение на инвеститора, с оглед публичността на вписването и възможността да се запознаят с тази тежест преди придобиването на правата върху отделния обект в ЕС. Точно затова е предвидено изрично и вписването на този договор да става по партидата на всеки отделен обект. Това от своя страна предполага вписването да става именно по реда на ПВ от страна на съдията по вписванията, към който ред е налице самоподразбиращо се, с оглед предмета и целите на вписването, препращане в ал. 2 на чл. 2 на ЗУЕС. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Правилника за вписванията, вписване се допуска само за случаите, които са изрично предвидени в законите или самия ПВ, какъвто е и настоящият.

 

Съвсем различни по съдържание и цел е публичният регистър към общинската или районна администрации на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост по чл. 44 от ЗУЕС. Съгласно уредбата в ал. 3 на цитирания член от закона предмет на вписването е местонахождението и конкретните характеристики на етажната собственост, нейната форма на управление и управителните й органи. Съгласно издадената на основание чл. 44, ал. 4 от ЗУЕС Наредба № 3 от 17.06.2009 г. на Министъра на Р. в този тип регистър не се предвижда изобщо обособяване на отделна партида за отделните обекти в ЕС.

 

Следователно двата регистъра имат съвсем различно съдържание и предмет на вписване и охраняват разни по съдържание правоотношения между различни субекти, поради което и не са във връзка един с друг. Така, поради съдържанието, писмената форма с нотариална заверка на подписите и страните по договора за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, сключен на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ между инвеститора-касатор и собствениците на самостоятелни обекти и изрично предвиденото вписване по имотната партида на всеки обект поотделно, с оглед запазване действието на договорните задължения на предишния собственик към инвеститора по отношение на последващите приобретатели на отделните обекти, които са обвързани със същите по отношение на инвеститора следва изводът, че този договор подлежи на вписване от Съдията по вписванията и попада сред актовете подлежащи на вписване, съгласно чл. 2 от ПВ.

От всичко изложено следва, че е налице основание за допускане до касация, съгласно чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК – противоречие с казуалната практика на съдилищата, а по същество обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да се отмени, ведно с потвърденото с него определение за отказ на Съдията по вписванията. Преписката следва да се изпрати на последния с указания за вписване.

 

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 1837 от 8.06.2010 г. по в. ч. гр. дело № 1111/2010 г. на Варненски окръжен съд, и потвърденото с него определение от 31.05.2010 г. на Съдия по вписванията при РС-гр.Варна по, с което е постановен отказ по заявление с вх. № 9921/31.05.2010 г. на АВ, Сл. В гр. Варна да се впише Договор за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, сключен на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, съставляващ – Акт №118 , том I, рег.№ 3506/28.05.2010 г. по описа на общия регистър на нотариус С. Д., рег.№ 363 с район на действие-РС-Варна.

 

УКАЗВА ДА СЕ ВПИШЕ по заявление с вх.№ 9921/31.05.2010 г. на АВ, Сл.В гр. Варна на основание чл. 2, ал. 2 от ЗУЕС във вр. с чл. 4, б. „а“ от ПВ Договор за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, сключен на основание чл. 2 във връзка с чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, съставляващ -Акт №118 , том I, рег.№ 3506/ 28.05. 2010 г. по описа на общия регистър на нотариус С. Д., рег.№ 363 с район на действие-РС-Варна.

 

Да се изпрати на С. по вписванията на АВ – гр. Варна.

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар