Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 99, от дата 16.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Народно събрание

Закон за Българската телеграфна агенция

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

Конституционен съд

Решение № 12 от 13 декември 2011 г. по конституционно дело № 11 от 2011 г.

Министерски съвет

Постановление № 332 от 7 декември 2011 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество

Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Постановление № 335 от 8 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.

Постановление № 337 от 8 декември 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2011 г.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия

Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Висш съдебен съвет

Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието

Изменения и допълнения

Народно събрание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Министерски съвет

Постанов­ление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туриз­ма

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г.

Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

 

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар