Държавен вестник брой: 97, от дата 09.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 97, от дата 09.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Изменени актове

Постанов­ление № 94 на Министерския съвет от 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2006 г.

Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постанов­ление № 47 на Министерския съвет от 2003 г.

Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Постановление № 271 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Устройствен правилник на Министерството на финансите

Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Протокол относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение

Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети , от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар