Държавен вестник брой: 96, от дата 06.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 96, от дата 06.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Нови актове

Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Инструкция № Iз-2935 от 21 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи

Наредба № Н-33 от 23 ноември 2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища

Изменени актове

Валутен закон

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2004 г.

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.

Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията

Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време (ДВ, бр. 24 и 25 от 2011 г.)

Наредба № Н-5 от 2011 г. за условията и реда за приемане във Военна академия „Г. С. Раковски“

Отменени актове

Инструкция № Із-2663 от 2010 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция „Гражданска защита“ (ДВ, бр. 93 от 2010 г.).

Наредба № Н-6 от 2011 г. за условията и реда за приемане във висшите военни училища (ДВ, бр. 26 от 2011 г.).

Вашият коментар