Държавен вестник бр. 106, от 30.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 106, от дата 30.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

 

Нови актове

Министерски съвет

Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

 

Променени актове

Министерски съвет

Единен класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. – дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. – дв, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Наредба за документите за заемане на държавна служба

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба № 2 от 17 декември 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители

Постановление № 105 от 21 май 2002 г. за приемане на наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация

Наредба № 1 от 21 март 2000 г. за документите за заемане на държавна служба

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите

Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 – 2012 г.)

Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20…

Постановление № 161 от 14 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за държавния служител

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Публикувано в Апис Право, Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар