Безкасовото плащане като начин за доброволно изпълнение по ДОПК

С последните изменения на ДОПК беше уредено безкасовото плащане като способ за доброволно изпълнение по реда на ДОПК. Изпълнението на публични задължения е регламентирано в глава XXI от ДОПК като в частност доброволното изпълнение е предмет на уредба на чл. 178 ДОПК.

 

Плащания към централния бюджет

Съгласно досегашната уредба публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане в брой или безкасово по съответната сметка. Публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите (НАП), с изключение на задълженията по Закона за местните данъци и такси се плащат безкасово (чл. 178, ал. 1 ДОПК).

Така единственият начин за изпълнение на задължения към централния бюджет остава безкасовото плащане.

НАП поема разноските по безкасовото плащане, когато:

1. наредителят е физическо лице, което не е едноличен търговец, за данъци по ЗДДФЛ, и

2. се извършват в офисите на обслужващите НАП банки, разкрити в съответната териториална дирекция на НАП.

Двете условия трябва да са налице едновременно (кумулативно).

Номерата на сметките за плащане по безкасов начин се посочват от органите, установили задълженията, в издаваните от тях актове и съобщения. Сметките се разгласяват и чрез обявяването им по подходящ начин в банките и пощенските клонове (чл. 178, ал. 4 ДОПК).

 

Новите моменти при безкасовото плащане

Промените в ДОПК уреждат някои изменения и допълнения при техническите способи за безкасово плащане.

На първо място плащането може да се извърши чрез банка с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него лице, съгласуван с БНБ.

Нововъведение е плащането чрез терминално устройство ПОС с платежна карта.

На следващо място безкасовото плащане може да се извърши чрез лицензиран пощенски оператор. Това става с пощенски запис за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него длъжностно лице, съгласувано със съответния лицензиран пощенски оператор (чл. 178, ал. 7 ДОПК).

Тези промени в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2012 г.

 

Изпълнение на сроковете

Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато плащането е наредено най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден (чл. 178, ал. 6 ДОПК).

 

Плащане чрез портала за електронни услуги на НАП

Изпълнението на парични задължения за данъци и осигуровки чрез портала за електронни услуги на НАП (//inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html) не е самостоятелен способ за плащане, а Online аналог на безкасово плащане на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. 

Условията за извършване на плащания Online са определени не нормативно, а посредством техническите възможности на системата. За да се извърши такова плащане е необходимо:

1. Платецът да притежава банкова дебитна карта.

2. Регистрация на дебитната карта в системите на:

  • ePay.bg (www.epay.bg)
  • еBG.bg (www.ebg.bg)

3. Регистрация в сайта на приходната администрация.

Чрез системата Плащане на данъци и осигуравки по интернет клиентът би могъл и да си попълни и разпечати преводно нареждане, което да отнесе в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта

Подробно техническата процедура по регистрация е обяснена от НАП на адрес: http://www.nap.bg/page?id=91

 

 

Подробен анализ на всички изменения в ДОПК и в останалите данъчни закони можете да прочете в Апис Време.

 

  • Закон за независимия финансов одит
  • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
  • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
  • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
  • Закон за здравното осигуряване
  • Закон за Сметната палата
Публикувано в Законодателни промени с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар