Държавен вестник бр. 106, от 30.12.2011 г.

Държавен вестник брой: 106, от дата 30.12.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

ДДС-декларациите само по електронен път

От началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.

Има още

Относно легитимацията в производството за отмяна

(*) По настоящем производството за отмяна е уредено в чл. 303 и сл. ГПК (нов)

 

Бездяловата съпружеска имуществена общност води до задължително другарство на съпрузите при предявяване на собственически искове от тях, поради което неучаствалия съпруг има право да иска отмяна на влязлото в сила решение по чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.). За третите лица, задължителни другари на страните по делото важи правилото, че искането за отмяна следва да бъде направено в тримесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от влизането му в сила. В производството за отмяна не се разглежда спор за материално право и неучаствалия по делото съпруг не е заинтересована страна по смисъла на чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.). Решението по чл. 192, ал. 4 ГПК (отм.) няма самостоятелно правно значение и последици, то представлява едно цяло с поправеното решение и поради това не може да бъде предмет на молба за отмяна.

 

Към пълния текст на решението

.

ДДС-декларациите само по електронен път

От началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.

 

Промяната е в Закона за данък върху добавената стойност и влиза в сила от 1 януари 2012 г. За да не създават затруднения на фирмите, от НАП предвиждат гратисен период от един месец за въвеждане на новото изискване. Това означава, че правилото ще важи за ДДС-декларациите за януари 2012 г., които се подават до 14 февруари 2012 г.

 

Има още

Автоматизиран начин за проверка на фирми

Във връзка с изтичане срока на пререгистрация до 31.12.2011 г. на търговците, клоновете на чуждестранни търговци и кооперациите, съгласно § 4 и 5 от Закона за търговския регистър и необходимостта от информация за непререгистриралите се към момента Ваши клиенти, изпълнители и контрагенти, бихме желали да Ви предложим демонстрация на системата:

 

„Автоматизиран начин за проверка на фирми”, която идентифицира кои фирми са пререгистрирани и кои все още не са пререгистрирани в Търговския регистър – за достъп попълнете формата тук.

 

Пререгистрацията в Търговския регистър е задължителна за търговците – ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА и ЕТ, клоновете на чуждестранни търговци и кооперациите. Останалите – самоосигуряващите се, сдруженията с нестопанска цел, държавната администрация и др. остават субекти по Регистър БУЛСТАТ.

 

С помощта на предложения демонстрационен достъп можете да проверите до 10 фирми. Ако желаете да ползвате системата за проверка на по-големи масиви от данни, ще Ви изпратим оферта.

 

Ако желаете да разгледате и другите продукти от системата АПИС 7 – пишете на office@apis.bg или се обадете на тел. 02 9804827.

Насоки на Европейската комисия за застрахователите в Европа

Европейската комисия предоставя насоки на застрахователите в Европа, за да няма полова дискриминация при определянето на застрахователните премииЕвропейската комисия днес прие насоки, чрез които да подпомогне сектора на застрахователните услуги при въвеждането на независещо от пола ценообразуване, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че различните премии за мъжете и жените съставляват дискриминация, основана на пола. В своето решение по делото „Test-Achats“ от 1 март 2011 г. Съдът даде срок на застрахователите до 21 декември 2012 г., за да въведат равно третиране на застрахованите мъже и жени клиенти по отношение на застрахователните премии и обезщетения (MEMO/11/123). Вивиан Рединг — заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи застрахователи от ЕС през септември 2011 г., за да обсъди как трябва да се адаптира секторът в съответствие с решението на Съда (MEMO/11/624).

 

Има още

Абонатът може да прекратява договора си с мобилен оператор в седемдневен срок от сключването му без неустойки

Договорът за общите условия между оператор, предоставящ обществени телефонни услуги, и крайния потребител влиза в сила в седемдневен срок след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил желание за незабавно влизане в сила. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене част от текстовете на промените в Закона за електронните съобщения. В този срок абонатът ще може едностранно да прекрати договора, без неустойки. Парламентът реши, че абонатите имат право при промяна на общите условия по инициатива на оператора да прекратят договора без санкции в срок до един месец.

 

От 5000 до 60 хиляди лева може да стигне глобата за мобилен оператор, който не спази условията за преносимост на номерата към друг оператор. Депутатите прекратиха дискусията по промените в Закона за електронните съобщения, без да ги гласуват докрай, за да започнат избора на членове на Инспектората към ВСС.

 

Новите разпоредби ще влязат в сила след обнародването на закона в Държавен вестник.

 

Договорът за управление и поддръжка на общите части подлежи на вписване

Определение № 770 от 4.11.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 621/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Боян Балевски

 Договорът за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип, подлежи на вписване от съдията по вписванията и попада сред актовете, подлежащи на вписване, съгласно чл. 2 от ПВ.

„Данъчно законодателство – 2012 година“

Безплатен семинар, организиран от Съюза на счетоводителите в България, Съюза на юристите в България и фирма АПИС 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящия счетоводен семинар, организиран от Съюза на счетоводителите в България, Съюза на юристите в България и фирма АПИС, на тема:

 

„ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2012 ГОДИНА“

20 януари (петък) 2012 г.,

В Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, бул. Хр. Смирненски № 1.

 

Лектори:

МИНА ЯНКОВА, Началник отдел Косвени данъци – Министерство на финансите;

ПЛАМЕН ГРОЗДАНОВ – данъчен консултант.

 

В рамките на програмата лекторите ще отговорят на въпроси, предварително зададени от участниците в семинара на seminar@apis.bg


Регистрация

Участието не се заплаща. 

 

Можете да се регистрирате като се обадите на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Заявки се приемат до изчерпване на местата.

За актуална информация по темите и презентациите следете на: www.apis.bg.

 

Семинарът можете да проследите и по интернет на адрес http://tv.apis.bg в реално време.

 

Рекламодатели

Условия за партньори и рекламодатели – на тел.: 02/ 923 98 00, 0888 26 88 30.

 

 

Безкасовото плащане като начин за доброволно изпълнение по ДОПК

С последните изменения на ДОПК беше уредено безкасовото плащане като способ за доброволно изпълнение по реда на ДОПК. Изпълнението на публични задължения е регламентирано в глава XXI от ДОПК като в частност доброволното изпълнение е предмет на уредба на чл. 178 ДОПК.

 

Има още