Законодателни промени от 01.11.2011 г.

Преглед на основните изменения и допълнения в българското законодателство от 01.11.2011 г. (ДВ, брой 85 от 01 ноември 2011 г.)

Нови актове:

Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества .

Инструкция № Iз-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.

Изменения и допълнения:

Изменение и допълнение на Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2002 г.

Изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз.

Изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Вашият коментар