Трудов договор за извършване на работа от разстояние (Процедура)

Специално за читателите на Апис Блог публикуваме пълния текст на най-новата процедура в областта на трудовото право, регламентираща същността, реда и условията за сключване на трудов договор за извършване на работа от разстояние. Този вид трудова дейност беше уредена с последното изменение на Кодекса на труда и цели да въведе гъвкавост при организацията и изпълнението на трудовата функция.

 . 

Действието на процедурата е регламентирано от:

КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 1, ал. 2, чл. 61 – чл. 76, раздел VIII „б“ –

от чл. 107з до чл. 107пчл. 130в, ал. 1, т. 3;

§ 1, т. 1 и т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ

НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на

уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5)

Цел на процедурата

Процедурата цели да укаже при какви условия и предпоставки и по какъв ред се сключва трудов договор при условията за работа от разстояние, специфичните особености и преимущества на този вид трудов договор, особеностите на правата и задълженията на страните по него.

Действие на процедурата

Процедурата действа по отношение на работодателите и работниците и служителите, които сключват трудов договор за извършване на работа от разстояние. Процедурата следва да се прилага от всички работодатели съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение за извършване на работа от разстояние. Без значение е формата на собственост на предприятието – държавна, общинска или частна.

Същност и особености на работата от разстояние

Работата от разстояние има доброволен характер и е форма за организиране на работа, изнесена извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 1 и ал. 2 от КТ). Основен белег на работата от разстояние е, че тя е изнесена извън обичайните помещения на работодателя и се осъществява посредством използването на информационните технологии – тя се извършва на компютър. Възможностите за работещите сами да организират своето работно време, да определят почивките в работното време и да ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в трудовото законодателство и договорености на браншово и индивидуално равнище, гарантират социалните и трудовите им права.

Условия на сключване и съдържание на трудовия договор за работа от разстояние

1. Общи характеристики

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването й, както и всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата и осъществяването й (чл. 107з, ал. 3 и ал. 7 от КТ).

Трудовият договор за работа от разстояние се сключва при условията и по реда на раздел I „Трудов договор“ от глава пета на КТ и се подчинява на всички общи правила за работа по трудов договор, които са приложими за дистанционната работа. Следователно трудовият договор за работа от разстояние има всички основни белези и характеристики на трудов договор. Той следва да се сключва между работника или служителя и работодателя задължително в писмена форма преди започване на изпълнението на трудовите задължения. Работодателят е длъжен да го регистрира в НАП в определения за това тридневен срок (чл. 62, ал. 3 от КТ и Наредба № 5), да връчи екземпляри от договора и от уведомлението, заверено от НАП, на работника или служителя преди постъпването му на работа, както и длъжностна характеристика и т. н.

Към дистанционна форма на работа може да се премине и при наличието на съществуващ трудов договор по инициатива на всяка една от страните по него. Работодателят може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя да премине на дистанционна работа не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него (чл. 107з, ал. 4 от КТ).

Работникът или служителят също може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние (чл. 107з, ал. 5 от КТ).

В тези случаи преминаването към дистанционен труд следва да стане чрез анекс към основния трудов договор.

В договора следва да се определя начина на формиране и изплащане, както и размера на трудовото възнаграждение, размера на платения годишен отпуск, еднакъв срок на предизвестие за двете страни при прекратяването му и всички останали елементи, които според чл. 66 от КТ задължително се включват в съдържанието на трудовия договор.

Забележка: Да се има предвид, че за всички въпроси във връзка с полагането на дистанционен труд по трудов договор, които не са уредени от специални правила, се прилагат общите разпоредби на КТ (чл. 107п от КТ).

2. Особености

Характерно за уредбата на този вид трудов договор е голямата свобода, която законодателят дава на страните при уговаряне на условията по него. Друга особеност на трудовия договор за дистанционна работа е голямата свобода, с която разполага работникът или служителят при организацията на работното време и трудовия процес.

С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане, както и възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 6 от КТ).

Предвид особеностите на дистанционния труд и по-точно извършването му извън помещенията на работодателя, следва да се приемат правила, чрез които да се определят редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние, както и съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното. Това може да стане с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя (чл. 107з, ал. 8 от КТ).

Работно място и техническо оборудване и поддържане

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място (чл. 107и, ал. 1 от КТ).

Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор (чл. 107и, ал. 2 от КТ).

Работодателят осигурява за своя сметка (чл. 107и, ал. 3 от КТ):

– необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

– програмно (софтуер) осигуряване;

– техническа профилактика и поддържане;

– устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

– защита на данните;

– информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т. ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

– система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

– други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин (чл. 107и, ал. 4 от КТ).

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това (чл. 107и, ал. 5 от КТ).

В индивидуалния и/или колективен трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави (чл. 107и, ал. 6 от КТ).

Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т. ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор (чл. 107и, ал. 7 от КТ).

Организация на работата от разстояние при здравословни и безопасни условия на труд, отговорност и контрол

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107к, ал. 1 от КТ).

Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени вЗЗБУТ и в нормативните актове по прилагането му (чл. 107к, ал. 2 от КТ).

Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние. Той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи (чл. 107к, ал. 3 от КТ).

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 107к, ал. 4 от КТ).

Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както както по инициатива на работниците и служителите, така и по инициатива на работодателя (чл. 107к, ал. 5 от КТ). Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие. Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107к, ал. 6 от КТ).

Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане на работното време

Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с КТ, КТД и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. То се определя при спазване на установената с КТ междудневна и седмична почивка и съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107л, ал. 1 от КТ). Стандартите за натовареност и извършване работата на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, са еднакви с тези на работниците или служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107к, ал. 4 от КТ).

С индивидуалния трудов договор може изрично да се изключи възможността за полагане на: извънреден труд; нощен труд; труд по време на национални празници (чл. 107л, ал. 2 от КТ).

При спазване на тези условия работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка (чл. 107л, ал. 3 от КТ).

Действително отработеното време се отчита, като се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните (чл. 107л, ал. 5 от КТ).

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние сами определят почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на КТ, ЗЗБУТ и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 1 от КТ);

Те ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в КТ, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 2 от КТ).

Трудово възнаграждение

Размерът на трудовото възнаграждение се определя с индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство и в съответствие с КТД и вътрешните правила за работната заплата на предприятието (чл. 107м, ал. 1 от КТ).

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има право на всички допълнителни трудови възнаграждения, установени в действащото законодателство, във вътрешните правила за работната заплата, в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107м, ал. 2 от КТ).

Право на информация, задължения на работодателя за социално интегриране на дистанционните работници

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, могат да формират самостоятелна група, която да избира отделен представител по информиране и консултиране по чл. 7а, ако общият им брой надхвърля 20 работници (чл. 107н, ал. 2 от КТ).

Когато работниците и служителите са избрали свои представители по реда на чл. 7а от КТ работодателят е длъжен да предостави на избраните представители информация относно възможните съществени промени в организацията на труда при въвеждане на работа от разстояние. След предоставянето на информацията работодателят е длъжен да проведе предвидените в закона консултации по тези въпроси (чл. 130в, ал. 1, т. 3 от КТ).

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват на общо основание социалната програма на предприятието (чл. 107м, ал. 3 от КТ).

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя (чл. 107н, ал. 1 от КТ).

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право да участват в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват (чл. 107н, ал. 3 от КТ).

Съгласно изискванията на чл. 107н, ал. 4 от КТ работодателят осигурява възможности за предотвратяване изолацията на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, от останалите работници и служители, които работят в помещения на работодателя, като:

– създава условия за периодично провеждане на работни или социални срещи в помещения/офиси на работодателя;

– може да създава фирмено виртуално пространство – чат, форум или друг способ, чрез който работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя, и работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, да могат свободно да общуват.

Освен това работодателят им осигурява достъп до фирмена и професионална информация на предприятието, свързана с изпълнение на работата от разстояние. Той е длъжен да осигури възможности за участие на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват (чл. 107н, ал. 4 от КТ, т. 2 т. 3).

Условията, при които се осигуряват тези възможности, се уговарят в индивидуалния и/или в КТД или се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Квалификация, преквалификация, обучение

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка. Освен това те имат право на подходящо обучение, съобразено с предоставеното им техническо оборудване и с характеристиките на тази форма на организация на работа (чл. 107о, ал. 1 и ал. 2 от КТ).

При необходимост ръководителят на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, и други длъжностни лица имат право на обучение за тази форма на работа и нейното ръководство (чл. 107о, ал. 3 от КТ).

Публикувано в Избрано от Апис Процедури с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар