Оставяне без уважение искане за конституиране на нов ответник

Определението, с което се оставя без уважение искане за конституиране на нов ответник, наред с първоначално посочения, не е определение, с което се прегражда хода на делото, нито неговото обжалване е предвидено изрично в процесуалноправна на закона,

 

Поради това правилно и законосъобразно въззивният съд е оставил без разглеждане, като недопустима, честната жалба против определението на първоинстанционния съд.

*

* *

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 466

гр. София, 14.10.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ: 1. Снежанка Николова

2. Велислав Павков

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков ч.гр.д.№ 460 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 изр.първо във вр. с ал.1, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Й. Ч. Г. против определение от 17.03.2011 г., постановено по гр.д.№ 616/2011 г. от Софийски градски съд, І-во отд.

Ответниците по частната жалба не взимат становище.

Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

С обжалваното определение, Софийски градски съд е приел, че подадената против определение на Софийски районен съд частна жалба е недопустима, тъй като е насочена против определение, неподлежащо на обжалване. С определението на Софийски районен съд е оставено без уважение искането на ищеца по делото за конституиране на нови ответници, наред с първоначално посочените по исковата молба, на основание чл.117, ал.3 и ал.4 от ГПК/отм./. По подадената частна жалба, СГС е приел, че определението на СРС не е сред определенията, подлежащи на обжалване.

Съгласно разпоредбата на 213 от ГПК /отм/, на обжалване подлежат определенията на съдилищата, които преграждат по-нататъшния ход на делото или тези, обжалването за които изрично е предвидено в закона. Определението, с което се оставя без уважение искане за конституиране на нов ответник, наред с първоначално посочения, не е определение, с което се прегражда хода на делото, нито неговото обжалване е предвидено изрично в процесуалноправна на закона, поради което правилно и законосъобразно въззивният съд е оставил без разглеждане, като недопустима, честната жалба против определението на първоинстанционния съд.

Водим от горното, постановеното определение от СГС следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, състава на ВКС, второ отделение на гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 17.03.2011 г., постановено по гр.д.№ 616/2011 г. от Софийски градски съд, І-во отд., с което е оставена без разглеждане частната жалба на Й. Ч. Г. против определение от 01.04.2010 г., постановено по гр.д.№ 16293/2006 г. по описа на СРС, 44 състав.

Определението е окончателно.

 

Публикувано в Избрано от Апис Практика с етикети от apisblog. Постоянна връзка.

За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

Вашият коментар