Държавен вестник брой: 93, от дата 25.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 93, от дата 25.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

.

Нови актове:

Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. по конституционно дело № 6 от 2011 г.

Изменения и допълнения:

Закона за обществените поръчки

Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство

Наказателно-процесуалния кодекс

Постанов­ление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.

Постанов­ление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезион­ния фонд на Европейския съюз в Република България.

Постанов­ление № 334 на Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата

Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение

Вашият коментар