Унищожаване на сделките и правото на задържане

Нормата на чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД урежда като основание за спиране течението на давността само съдебния процес за вземането, а искът за собственост не е съдебен процес за облигационното вземане за подобрения, което се погасява с изтичане на петгодишен период от време на бездействие на кредитора.

 

Вземането за подобрения не става изискуемо от момента на уважаване на иска за унищожаване на сделката, поради това, че то има обратно действие.

 

За ответника по иска по чл. 31 от ЗЗД е ясно, че ако искът бъде уважен, последиците ще са такива сякаш сделката не е била сключвана, поради което за него в рамките на производството по чл. 31 от ЗЗД е открита възможността чрез възражение да упражни правото си да получи увеличената стойност на имота в резултат на подобренията, които е направил. Възражението за признаване право на задържане е средство за защита на ответника по предявен против него иск за собственост и има обезпечителен характер. То може да се уважи само доколкото се уважи възражението за подобрения и в този смисъл има и акцесорен характер. Затова отхвърлянето на претенцията за подобрения е основание за отхвърляне и на възражението за признаване право на задържане.

 

Отделно от това, правото на задържане може да се упражни само докато владелецът, респ. държателят, след предявяване на иска против него държи имота. След като е предадено владението върху имота на действителния му собственик правото на задържане не може да бъде упражнено.

 

Има още

Разяснение на НОИ относно правото на пенсия

Във връзка със запитвания от страна на граждани, изпълнили или изпълняващи до края на 2011 г. настоящите условия за пенсиониране, Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че веднъж придобито, то може да бъде упражнено от правоимащите лица при същите условия и през следващите години.

.

Лицата, които през 2011 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – имат навършени 60 години за жените и 63 години за мъжете и съответно 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете, ще могат да се пенсионират и през 2012 г. и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

. Има още

Задължително другарство на съпрузите при предявяване на собственически искове

Бездяловата съпружеска имуществена общност води до задължително другарство на съпрузите при предявяване на собственически искове от тях, поради което неучаствалия съпруг има право да иска отмяна на влязлото в сила решение по чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.).

 

За третите лица, задължителни другари на страните по делото важи правилото, че искането за отмяна следва да бъде направено в тримесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от влизането му в сила. В производството за отмяна не се разглежда спор за материално право и неучаствалия по делото съпруг не е заинтересована страна по смисъла на чл. 233, ал. 2 ГПК (отм.).

 

Решението по чл. 192, ал. 4 ГПК (отм.) няма самостоятелно правно значение и последици, то представлява едно цяло с поправеното решение и поради това не може да бъде предмет на молба за отмяна.

 

Пълният текст на определението четет по-долу:

Има още

Промените в НПК от 25.11.2011 г.

Със ЗИД на НПК  (обн., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.) бяха въведени редица важни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Промените засягат:

– Състава и статута на разследващите органи

– Споразумението за решаване на делото в досъдебното производство

– Състава на съда при разглеждане на отделните видове дела;

– Спиране на наказателното производство;

– Възобновяване на наказателното производство;

– Въззивното производство;

– Задочното производство;

 

Пълният анализ можете да намерите тук.

Към актуалния текст на НПК.

Договор за факторинг

Същност на факторинговата операция

Факторингът като явление е преди всичко способ за преодоляване на икономическите проблеми, които се появяват при изпълнението на договорите за доставка на стоки или за извършване на услуги при условията на търговски кредит.

 

Той се налага в икономическия живот с идеята да се подкрепи доставката на стоки на кредит (тоест, с отложено плащане на цената), но и да се компенсира липсата на достатъчно парични ресурси за тези предприемачи (доставчици), които имат нужда от допълнителна финансова помощ, за да могат да изпълняват текущите си задължения, тъй като не получават плащания на падежа по вземанията си от своите длъжници, а това, от своя страна, води до недостиг на оборотни парични средства. Основната функция на факторинга е финансиране, но и също поемане на риска от евентуална неплатежоспособност на длъжника (делкредере).

 

Има още

За колективните искове

Из практиката на ВКС 

Законът урежда два вида колективни искове: единият е искът на увредените лица за претърпените от тях вреди и другият е искът на увредения колектив за увредения му колективен интерес.

 

Има още

Държавен вестник брой 94, от дата 29.11.2011 г.

Държавен вестник брой: 94, от дата 29.11.2011 г.

Връзките по-долу са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Преотстъпване на корпоративен данък и на данък върху годишната данъчна основа

Становище на Изпълнителния Директор на НАП относно: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

Има още

Всяка бензиностанция подава данни за количеството продадено гориво от март догодина

Съобщение на НАП

Източник: http://www.nap.bg/

Всяка бензиностанция в България трябва да внедри автоматизирана електронна система, която подава данни за количеството продадени горива до края на март догодина. От началото на 2011 г. обектите за търговия на течни горива бяха задължени по закон да отчитат по електронен път оборотите си в НАП. Новото изискване ще добави към съществуващата финансова информация и данни за точното количество горива, продадени на бензиноколонките. Към вече изградените електронни системи търговците на горива ще инсталират нивомерни устройства, които позволяват на данъчните органи да следят в реално време не само финансовите потоци, но и точните количества горива, които минават през колонките или се намират в резервоарите на бензиностанциите.

Има още

Забрана за установяване на задължение за филтриране в информационното общество

Практика на Съда на ЕС

 

Правото на ЕС не допуска разпореждане, прието от национална юрисдикция, да се наложи на доставчик на интернет услуги да въведе система за филтриране, за да се предотврати незаконното изтегляне на файлове. Подобно разпореждане не е съобразено със забраната за налагане на такъв доставчик на общо задължение за контрол, нито с изискването да се осигури справедливо равновесие между, от една страна, правото върху интелектуална собственост и, от друга страна, свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация.

 

Източник: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799